Б
Петък, 19 Март 2010 13:37
Бакалов, 1995: Бакалов, Г. Средновековният български владетел (Титулатура и инсигнии). София, 1995

Балабанов, 1985: Балабанов, Т. Разкопки на северната и източната крепостна стена в Плиска. - Плиска - Преслав, 4, 1985

Балабанов, 1992а: Балабанов, Т. Жилища покрай северната и  източната крепостна стена на Плиска (1977-1978 г.). - Плиска - Преслав, 5, 1992

Балабанов, 1992б: Балабанов, Т. Проучване на старобългарския комплекс “Кирика” край с. Калугерица (предварително съобщение). – Приноси към българската археология. I, 1992

Балабанов, 1992в: Балабанов, Т. Разкопки в Мадара през 1982-1985 г. – В: Мадара, III, 1992

Балабанов, 2000: Балабанов, Т. Некрополът при северната порта и източната крепостна стена на Плиска. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Балболова-Иванова, 1988: Балболова-Иванова, М. Средновековното укрепено селище и некропол в м. Малкото кале при с. Добродан, Троянска селищна система. - В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Книга първа. София, 1988

Банк, 1958: Банк, А. Византийские серебряные изделия XI-XII вв. в собрания Эрмитажа. – Византийский временник, XIV, 1958


Банк, 1971: Банк, А. Опыт класификации византийских серебряных изделий X-XII вв – Византийскиий временник, 32, 1971.

Банк, 1978: Банк, А. Прикладное искусство Византии IX-XII вв., Москва, 1978

Беридзе, 1974: Беридзе, В. Грузинская архитектура “раннехристиянского” времени (IV-VII вв.). Тбилиси, 1974

Бешевлиев, 1926: Бешевлиев, В. Чаши от черепи у прабългарите. – Годишник на Софийският университет ИФФ, XXII, 1926

Бешевлиев, В 1929: Бешевлиев, В. Гръцки и латински извори за вярата на прабългарите. – ИНЕМ, VIII-IX, 1929

Бешевлиев, В. 1931: Бешевлиев, В. Религията на прабългарите. – Българска историческа библиотека. III, Т. 2, 1931

Бешевлиев, 1933: Бешевлиев, В. Нов извор за вярата на прабългарите. – ИИД, XIII, 1933

Бешевлиев, 1937: Бешевлиев, В. Паралели. 2. Към първобългарския обичай чаши от човешки черепи. – ИИД, XIV-XV, 1937

Бешевлиев, В. 1937: Бешевлиев, В. Паралели: към въпроса за двореца (ауле) на прабългарския кан. - Известия на Историческото Дружество, 14-15, 1937

Бешевлиев, 1939: Бешевлиев, В. Вярата на първобългарите. – ГСУ, ИФФ, 35, 1939

Бешевлиев, 1956: Бешевлиев, В. Надписите около Мадарският конник. – В: Мадарският конник. София, 1956

Бешевлиев, 1958: Бешевлиев, В. Византийски триумфални обичаи, акламации и титли у българите в IX в. – Известия на Етнографския? Институт, III, 1958

Бешевлиев, В. 1959: Бешевлиев, В. К вопросу о награде, полученой Тервелем от Юстиниана II в 705 г. – ВВр, XVI, 1959

Бешевлиев, В. 1962: Бешевлиев, В. Из късноантичната и средновековната география на Североизточна България. - Известия на Археологическия Институт, XXV, 1962

Бешевлиев, В. 1973а: Бешевлиев, В. Географското минало на Плиска и нейната околнолност. - Известия на Народния Музей - Шумен, VI, 1973

Бешевлиев, В. 1973б: Бешевлиев, В. Нов възпоменателен първобългарски надпис. – В: Сборник в памет на професор Александър Бурмов. София, 1973

Бешевлиев, 1973в: Бешевлиев, В. Първобългарски амулети. – Известия на Народния музей – Варна, 10, (24), 1973

Бешевлиев, 1974: Бешевлиев, В. За ориентацията на първобългарските сгради. – Известия на Народния музей – Варна, X (XXV), 1974

Бешевлиев, 1976а: Бешевлиев, В. Етническата принадлежност на рунните надписи при Мурфатлар. – Векове, 4, 1976

Бешевлиев, В. 1976б: Бешевлиев, В. Към въпроса за девташларите. – Известия на Народния музей – Варна, XII (XXVII), 1976

Бешевлиев, 1979: Бешевлиев, В. Значението на прабългарския знак IYI. – Известия на Народния музей – Варна, 15, 1979

Бешевлиев, В. 1981а: Бешевлиев, В. Първобългарите. Бит и култура. София, 1981
Бешевлиев, В. 1981б: Бешевлиев, В. Името Варна. - Известия на Народния Музей - Варна, 17 (32), 1981

Бешевлиев, 1981в: Бешевлиев, В. За разнородната същност на първобългарите. –Плиска-Преслав, 2, 1981

Бешевлиев, 1982:  Бешевлиев, В. Началото на българската държава според апокрифен летопис от XI в. – В: Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982

Бешевлиев, В. 1985: Бешевлиев, В. Мундрага и Тича-Вичина. - Известия на Народния Музей - Варна, 21 (36), 1985

Бешевлиев, В. 1987: Бешевлиев, В. Географията на България у византийските автори. - Известия на Народния Музей - Варна, 23 (38), 1987

Бешевлиев, В. 1992: Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1992

Бибиков, 1997: Бибиков, М. Византийский историк Йоан Кинам о Руси и народах Восточной Европи. Москва, 1997

Биджев, 1984: Биджев, Х. Хумаринское городище (VIII-X вв.) - В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984

Бичурин, 1950: Бичурин, Н. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. I. Москва-Ленинград, 1950

Бобчев, 1958: Бобчев, С. По въпроса за т. нар. “храм с квадратен план” в Европа през късножелязната епоха. – В: Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев. По случай 80-годишнината му. София, 1958

Бобчев, 1961: Бобчев, С. Крепостните кули с издаден остър ръб и значението им за укрепяването на античните градове. - Известия на Археологическия Институт, 24, 1961

Бобчев, 1973: Бобчев, С. История на архитектурата през средните векове. София, 1973

Богданов, 1987: Богданов, Ив. Гробът на патриарх Евтимий – национална светиня. София, 1987

Божилов, 1970: Божилов, Ив.  Към въпроса за византийското господство по Долния Дунав в края на X в. - Studia balcanica, 2, 1970

Божилов, 1973а: Божилов, Ив. - Diaconu, P; D. Vălčeanu. Păcuiul lui Soare-cetatea byzantină. I. Bucureşti, 1972 (рецензия) - Известия на Народния Музей - Варна, 9 (24), 1973

Божилов, 1973б: Божилов, Ив. Към тълкуването на две известия на И. Скилица за градовете по Долни Дунав в края на X в. - Известия на Народния Музей - Варна, 9, 24, 1973

Божилов, 1976: Божилов, Ив. Към историческата география на Западното Черноморие:  -  ή ύ- Известия на Народния музей - Варна  - XII (XXVII), 1976

Божилов, 1979: Божилов, Ив.  Анонима на Хазе. България и Византия на Долни Дунав в края на X в. София, 1979

Божилов, 1980: Божилов, Ив.  България при Асеневци. - Исторически преглед., 1980, 2

Божилов, 1986: Божилов, Ив. Гранична област на Византия. - В: Кратка история на Добруджа. Варна, 1986

Божилов, 1988: Божилов, Ив. Бележки върху византийската администрация в североизточна България (971-1000). - В: Сборник в чест на акад. Христо Христов. София, 1988

Божилов, 1990: Божилов, Ив.  Карвуна - твърдина на средновековна България. - В: Балчик - древност и съвремие. Балчик, 1990

Божилов, 1993: Божилов, Първобългарският надпис от Филипи. Нови теории и факти. -В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

Божилов, 1994: Божилов, Ив.  Фамилията на Асеневци (1186-1460) - генеалогия и просопография. София, 1994

Божилов, 1995: Божилов, Ив. Седем етюда по Средновековна история. София, 1995

Божилов, Гагова, 1986:  Божилов, Ив. Гагова, Кр. Tabula Bulgariae Medii Aevi. ByzantinoBulgarica, 8, 1986

Божилов, Билярски, Димитров, Илиев, 1997: Божилов, Ив., Ив. Билярски, Хр. Димитров, Ил. Илиев. Византийските василевси. София, 1997

Божилов, Гюзелев, 1999: Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VII-XIV век. I, София, 1999

Божилов, Димитров, 1995: Божилов, Ив., Хр. Димитров. Protobulgarica. (Заметки по истории протоболгар до середины IX в.). – Byzantinobulgarica, IX, 1995

Божков, 1972: Божков, Ат. Миниатюрите от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица. София, 1972

Бойс, 1987: Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. Москва, 1987

Болотов, 1994: Лекции по истории древней церкви. III. История церкви в период вселенских соборов. Москва, 1994

Бонев, 1989: Бонев, Ст. За архитектурния образ на прабългарския езически храм. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. София, 1989

Бонев, Ст. 1991: Бонев, Ст. Нови наблюдения на южната стена на преславския аул. - Проблеми на прабългарската история и култура. София, 1991

Бонев, Ст.  1992а: Бонев, Ст. Наблюдения и разкопки на външната крепостна стена на Преслав. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Бонев, Ст.  1992б: Църква при Южната порта на Вътрешния град в Преслав. - Археология, 3, 1992

Бонев, Ст.  1993а: Бонев, Ст.  Южната стена на преславския аул и въпросът за хронологията на преславското крепостно строителство. - Плиска-Преслав, 6, 1993

Бонев, Ст.  1993б: Бонев, Ст. Югоизточната част на Вътрешния град в Преслав. - Известия на Историческия Музей - Шумен, VIII, 1993

Бонев, Ст.  1998: Бонев, Ст. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (IX-XIV век). - Велико Търново, 1998

Бонева, 1977: Бонева, Ив. Дневник на археологическите разкопки в м. “Калето” Трявна 1977 година. (ръкопис)

Борисов, 1992: Борисов, Б. Към въпроса за производството на керамика със златиста ангоба в Югоизточна България. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Борисов, 1994: Борисов, Б. Североизточна Тракия през XI-XII в. (по археологически данни). - Резюме на дисертационен труд, София, 1994

Борисов, Шейлева, 2000: Борисов, Б., Г. Шейлева. Археологически данни за късните номади на юг от Балкана. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Боровский, 1984: Боровский, Я. О некоторых вопросах топографии “города Ярослава” Древнего Киева. – В: Древнерусский город (Материалы Всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию города Киева). Киев, 1984

Бояджиев, 1963: Бояджиев, Ст. Църква № 4 в местността “Селище” в Преслав. – Музеи и паметници на културата, 1, 1963

Бояджиев, 1975: Бояджиев, Ст. По въпроса за приемствеността в архитектурата на Първата българска държава. – В: Архитектурата на Първата и втората българска държава. 1975

Бояджиев, 1981а: Бояджиев, С. Портите на прабългарските крепостни стени. - Плиска-Преслав, 2, 1981

Бояджиев, 1981б: Бояджиев, Ст. Велики Преслав – постижения и проблеми в архитектурно-историческото му изучаване. – Архитектура, 5, 1981

Бояджиев, 1982а: Бояджиев, Ст. Архитектурата на Кръглата църква в Преслав. – В: Бояджиев, Ст., Н. Чанева-Дечевска, Л. Захариева. Изследвания върху архитектурата на Българското средновековие. София, 1982

Бояджиев, 1982б: Бояджиев, Ст. Архитектура на Българското средновековие. Архитектура на Средновековната българска държава. Крепости, дворци и езически храмове. - В: Българската архитектура през вековете. София, 1982

Бояджиев, 1986: Бояджиев, Ст. Мавзолей на първите български ханове? – Музеи и паметници на културата, 1986, 2

Бояджиев, 1989а: Бояджиев, Ст. Архитектурата на прабългарските храмове. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. I., София, 1989

Бояджиев. 1989б: Бояджиев, Ст. По въпроса за произхода на парабемите в преславските църкви. – Архитектура - теория, история. Кн. 6, 1989

Бояджиев, 1993а: Бояджиев, Ст. Северното разширение на вътрешното укрепление на Велики Преслав. - Преслав, 5, 1993

Бояджиев, 1993б: Бояджиев, Ст. Църквата в с. Орешец, Белоградчишко и мястото и в развитието на българската църковна архитектура. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Бояджиев, 2000: Бояджиев, Ст. Балканските крепости на римската империя., Ранновизантийско крепостно строителство., Крепостно строителство през Първото българско царство., Крепостно строителство през Второто българско царство. - В: Балабанов, П., Бояджиев, С., Тулешков, Н. Крепостно строителство по българските земи. София, 2000

Бояджиев, 2004: Бояджиев, Ст. Средновековната църква “Св. Никола” в Мелник. – Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6. София, 2004

Бояджиев, 2008: Бояджиев, Ст. Архитектурата на българите от VII до XIV в. Т. 1. Дохристиянска архитектура. София, 2008

Бретаницкий, 1966: Бретаницкий, Л. Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока. Москва, 1966

Бубенок, 1997: Бубенок, О. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI- началото на XIII вв.). Киев, 1997

Буниатов, Яралов, 1950: Буниатов, Н.; Ю. Яралов. Архитектура Армении I -XIX веков. Москва, 1950

Бъчваров, 1982: Бъчваров, Ив. Монетни находки (XIII-XIV в.) от крепостта Ряховец. - Нумизматика, 1982, 1

Бъчваров, 1983: Бъчваров, Ив. Средновековната крепост Ряховец при град Горна Оряховица. - Векове, 1983, 5

Бъчваров, 1988: Бъчваров, Ив. Археологически паметници в общините Алфатар, Главиница и Дулово, Разградска област. - Добруджа, 1988 (5)

Бъчваров, 1992: Бъчваров, Ив.  Монетни находки от крепостта “Ряховец”. - Известия на Историческия Музей - Велико Търново, VII, 1992
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.