В
Петък, 19 Март 2010 13:38
Вайнберг и др. 2004: Вайнберг, Б. и др. Калалы гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н. э. Москва, 2004

Ваклинов, 1968: Ваклинов, Ст. Изтокът в старобългарското изкуство от VII до XI век. - Трудове на Висшия педагогически институт ”Братя Кирил и Методий” - Велико Търново. 1967-1968 г. Т. V. С., 1968 г.

Ваклинов, 1972а: Ваклинов, Ст. Плиска през 1971 г. - Векове, 1972, 3

Ваклинов, 1972б: Ваклинов, Ст. За характера на раннобългарската селищна система в Североизточна България. - Археология, 14, 1, 1972

Ваклинов, 1974а: Ваклинов, Ст. Плиска за 30 години. - Археология, 1974,3

Ваклинов, 1974б: Ваклинов, Ст. За контактите между старата и новата култура в Мизия и Тракия след VI в. - Известия на Българското историческо дружество, XXIX, 1974

Ваклинов, 1977: Ваклинов, Ст. Формиране на старобългарската култура (VI-XI). София, 1977

Ваклинов, 1979: Ваклинов, Ст. Плиска, Преслав, Мадара (разкопки и проучвания). - Плиска - Преслав, 1, 1979

Ваклинов, 1981: Ваклинов, Ст. Дворцовите центрове в Плиска и Преслав. - Плиска-Преслав, 2, 1981

Ваклинов, Ваклинова, 1983: Ваклинов, Ст.; М. Ваклинова. Съкровището от  Над Сент Миклош. София, 1983

Ваклинов, Ваклинова, 1993а: Ваклинов, Ст.; Ваклинова, М. Голямото водохранилище на Плиска (Разкопки на Станчо Ваклинов през 1961 г.). - Плиска-Преслав, 6, 1993

Ваклинов, Щерева, 1993б: Ваклинов, С. Щерева, И. Проучвания на Голямата базилика в Плиска през 1971-1973 г. – Плиска-Преслав, 6, 1993

Ваклинова, 1972: Ваклинова, М. Византийска златна икона – реликвиар. – Археология, 3, 1972, XIV

Ваклинова, 1977: Ваклинова, М. Царевград Търнов. Дворецът на българските владетели. С., 1974 (рецензия) - Известия на Българското Историческо Дружество, 30, 1977

Ваклинова, 1982: Ваклинова, М. Дворците в средновековна България. В: България 1300. Институции и държавна традиция, II. София, 1982

Ваклинова, 1992: Ваклинова, М. Средновековен керамичен център в Никопол на Места. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Ваклинова, 1993: Ваклинова, М. Велики Преслав – някои пластични идеи в украсата на сградите му. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Ваклинова, 1994а: Ваклинова, М. Преславският дворец (Главните дворцови постройки през столичния период). В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994

Ваклинова, 1994б: Ваклинова, М. По повод на части от икона от Велико Търново. – Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов, София, 1994

Ваклинова, 1995: Ваклинова, М. Градът на българското средновековие. В: Българският средновековен град. Технологии. София, 1995

Ваклинова, 2001: Ваклинова, М. Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология. - Средновековие. - Археология, 2001, 3-4

Ваклинова, Щерева, 1995: Ваклинова, М., И. Шерева. Югозападният двор на Преславския дворец. - Плиска-Преслав, 7, 1995

Василев, В. 1979: Василев, В. Крепостта Боженишки Урвич. - В: Боженишки Урвич. София, 1979

Василев, В.П., 1993: Василев, В.П. Бронзови леярски форми за накити. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Василев, Д. 1937: Василев, Д. Строителната традиция в прабългарските дворци в Плиска. София, 1937

Василев, Р. 1979: Василев, Р. Източната крепостна стена в Плиска (разкопки през 1972-1974). Плиска - Преслав, 1979, 1

Василев, Р. 1980: Василев, Р. Разкопки в североизточната част на първи северен двор на манастирския комплекс при Голямата базилика. – Археологически открития и разкопки през 1979 г. София, 1980

Василев, Р. 1981: Василев, Р. Разкопки в североизточния ъгъл на южния манастирски двор при Голямата базилика в Плиска. – Археологически открития и разкопки през 1980 г. София, 1981

Василев, Р. 1993: Василев, Р. За планировката на някои ранносредновековни селища във Външния град на Плиска. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Василев, Я. 2002 Василев, Я.  - Балабанов, П  Ст. Бояджиев, Н. Тулешков.  Крепостно строителство по българските земи. София, 2000 (рецензия) - Археология, 2002, 4

Василев, Генов, Кисьов, 1984: Василев, В., Ц. Генов., Д. Кисьов. Каварна от древността до освобождението. София, 1984

Василева, 1977: Василева, Д. Водоснабдителни съоръжения в столиците Плиска и Преслав. - Техническа мисъл, XIV, 1977, 2

Василева, 1992: Василева, Д. Маяцкото градище – конструкция и техника на градеж.  – Приноси към българската археология. I, 1992

Василевски, 1997: Василевски, Т. България и Византия IX-XV век. Изследвания. София, 1997

Васић, 1924: Васић, М. Црква Св. Крста у Нину. – Bulićev zbornik. Naučni prilozi posvećeni Franu Buliću. Zagreb-Split, 1924

Вачев, 1992: Вачев, Х. Опит за тълкуване на изображенията върху един капител от Царевец. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Велков, Ив. 1920: Велков, Ив. Археологически изследвания. - Годишник на Народния Археологически Музей, 2, 1920

Велков, Ив. 1927: Велков, Ив. Стари селища и градища по долината на река Вит. София, 1927

Велков, Ив. 1934: Велков, Ив.  Разкопки в Мадара (1924-1928). - Мадара, разкопки и проучвания. I., 1934

Велков, Ив. 1937: Велков, Ив.  Разкопки около Мезек и гара Свиленград през 1932-1933. - Известия на Археологическия Институт, 11, 1937

Велков, Ив. 1938: Велков, Ив. Прочути крепости. София, 1938

Велков, Ив. 1950: Велков, Ив. Градища. Опит за систематизиране и датиране на укрепените селища в българските земи. - Годишник на Народния Музей - Пловдив. II, 1950

Велков, Ив. 1961: Велков, Ив. Исторически извори за крепостните кули с издаден остър ръб. - Известия на Археологическия Институт, 24, 1961

Венедиков, 1968а: Венедиков, Ив. AYЛH. - Известия на Института за Български език, XVI, 1968

Венедиков, 1968б: Венедиков, Ив. Преслав преди да стане столица на България. – Преслав, I, 1968

Венедиков, 1976: Венедиков, Ив. Легендата за Михаил каган. – Преслав, 2, 1976

Венедиков, 1979: Венедиков, Ив. Военното и административно устройство на България през IX и X век. София, 1979

Венедиков, 1995а: Венедиков, И. Медното гумно. – Митовете на българската земя. Книга първа. Пловдив, 1995

Венедиков, 1995б: Венедиков, Й. Златният стожер. – Митовете на българската земя. Книга втора. Пловдив, 1995

Венедиков, 1995в: Венедиков, И. Прабългарите и християнството. Стара Загора, 1995

Венедиков, Петров, 1964: Венедиков, Ив., Т. Петров. Църквата “Св. Георги” в София. – Сердика. Т. 1., София, 1964

Вернер, 1988: Вернер, Й. Погребалната на¬ход¬ка от Малая Перешчепина и Кубрат - хан на българите. София,1988

ВИА, 1966: Всеобщая история архитектуры. Т. 1, 1966

Вилинбахов, 1985: Вилинбахов, Г. Крест царя Константина в средневековой войнской геральдике Европы. – Художественные памятники и проблемы культури Востока. Ленинград, 1985

Винников, Афанасьев, 1991: Винников, А.; Г. Афанасьиев. Культовые комплексы Маяцкого селища. Воронеж, 1991

Витлянов, 1979: Витлянов, Ст. Манастирски некропол при Голямата базилика в Плиска. - Векове, 1979, 6

Витлянов, 1981: Витлянов, Ст. Оградната стена на манастира при Голямата базилика в Плиска. - Музеи и паметници на културата, 1981, 4

Витлянов, 1984: Витлянов, Ст. За стопанския облик на манастира при Голямата базилика в Плиска. - Археология, 1984, 2-3

Витлянов, 1985: Витлянов, Ст. Южната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав. – Плиска - Преслав, 4, 1985

Витлянов, 1990: Витлянов, Ст. Резултати от дейността на международната комплексна експедиция в гр. Балчик. - В: Балчик-древност и съвремие. Балчик, 1990

Витлянов, 1991: Витлянов, Ст. Новооткрита плочка с шаманско изображение от Велики Преслав. – В: Проблеми на прабългарската история и култура, II, 1991

Витлянов, 1997: Витлянов, Ст. Дървото на живота в паметници от Първото българско царство. –В: Проблеми на прабългарската история и култура. III, 1997

Витлянов, 2000: Витлянов, Ст. “Дървото на живота” върху бронзов съд от Велики Преслав. – Археология, 3-4, 2000

Вишневская, 1973: Вишневская, О. Культура Сакских племен низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н. э. По материалам Уйгарака. Москва, 1973

Владимирова, Аладжов, 1979: Владимирова, Д.; Ж. Аладжов. Новопостъпил бронзов печат от Преслав. – Нумизматика, 1979, 4

Войнов, 1962: Войнов, М. Някои въпроси във връзка с образуването на българската държава и покръстването на българите. ИИИ, 10, 1962

Въжарова, 1965: Въжарова, Ж. Славянски и славяно-български селища в българските земи от края на VI-XI век. София, 1965

Въжарова, 1976: Въжарова, Ж. Славяни и прабългари (по данни на некрополите от VI-VI в. на територията на България). София, 1976

Въжарова, 1979: Въжарова, Ж. Некрополът до Голямата базилика в Плиска. - Плиска-Преслав 1, 1979

Вълов, 1962: Вълов, В. Разкопки на Калето в град Свищов. - Археология, 4, 1962

Вълов, 1974: Вълов, В. Новите разкопки на църквата “Св. Четиридесет мъченици” - Археология, 15, 1974, 2

Вълов, 1977а: Вълов, В. Царевград Търнов. Т. I. Дворецът на българските царе през Втората българска държава. С., 1973 (рецензия) - Известия на Музеите в Северозападна България, I, 1977

Вълов, 1977б: Вълов, В.  Водоснабдяването на средновековните български градове и крепости (VII-XIV в.). - Археология, 19, 1, 1977

Вълов, 1980: Вълов, В. Средновековна черква в замъка “Баба Вида”. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980, 4

Вълов, 1981: Вълов, В. Баба Вида-замък на видинските владетели X-XIV в. София, 1981

Вълов, 1987а: Вълов, В. Седалището и териториалният обхват на Бдинската област от средата на IX до началото на XI век. - Известия на Музеите в Северозападна България, 13, 1987

Вълов, 1987б: Вълов, В. Баба Вида - замък на владетелите на средновековния Бдин. В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV) век. Сопот, 1987

Вылов, 1987: Вылов, В. Средневековый Бдин и его замок “Баба Вида”. - В: Труды  V-ого международного конгреса славянской археологии.  Т. III., Вып. 2 а, Секция VI. Москва, 1987

Вълов, 1992а: Вълов, В. Археологически разкопки и проучвания на крепостните стени на хълма Царевец 1966-1969 г. - Царевград Търнов, Т. 5., 1992

Вълов, 1992б: Вълов, В. Принос към изследването на фасадната декорация на замъка “Баба Вида” във Видин. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Вълов, 1994: Вълов, В. Сравнителни данни за замъците през Първата българска държава (VIII - XI в.) В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994   

Вълчева, Д. 2005: Вълчева, Д. Езическо култово съоръжение от ранното средновековие в Сборяново. Могила № 19.   – В: Хелис IV. София, 2005

Вълчева, Ст. 1983: Вълчева, Ст. Крепостни съоръжения в Дряновския край през Средновековието. В: Дряново и Дряновския край. (Сборник, книга I ), 1983

Высоцкий, Осминская, Шелов-Коведеев, 2000: Высоцкий, А., Н. Осминская, Ф. Шелов-Коведеев. К вопросу об истории и реконструкции первой церкви апостолов в Константинополе по описаниям современников. - Византийския временник, 59 (84), 2000
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.