Г
Петък, 19 Март 2010 13:39
Гагова, 1995: Гагова, Кр. Тракия през Българското средновековие. София, 1995

Гагова, 1996: Гагова, Кр. Първият кръстоносен поход по Виа милитарис.  - Минало, III, 1996, 3

Ганев, 1929: Ганев, Н. Провадия в своето минало и настояще. София, 1929

Гарден, 1983: Гарден, Ж-К. Теоретическая археология. Москва, 1983

Гатев, 1976: Гатев, П. Археологически проучвания на селища и некрополи от XI-XII в. в България. (Теза на докторат) София, 1976

Гатев, 1985: Гатев, П. Северната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав по данните от разкопките. - Плиска-Преслав, 4, 1985

Генова, 1981: Генова, Е. Средновековният некропол в местността Стражата край гр. Плевен. - Известия на Националния исторически музей, III, 1981

Генова, 1988: Генова, Е. Археологическо проучване на средновековната крепост Плевен. - Известия на Националния исторически музей, VII, 1988

Георгиев, Ил. 199: Георгиев, Ил. Военни пътища и преградни стени в Ришкия проход. - Военноисторически сборник, 2, 199

Георгиев, П. 1981а: Георгиев, П. Към въпроса за градоустройството на  на аулите. - В: Средновековният български град. София, 1981

Георгиев, П. 1981б: Георгиев, П. За един надгробен надпис от Плиска. – Старобългаристика, V, 1981, 1

Георгиев, П. 1982а: Георгиев, П. Плиска – първи християнски култов център в средновековна България. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 2. София, 1982

Георгиев, П. 1982б: Георгиев, П. За първоначалното седалище на Българската архиепископия. – В: Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982

Георгиев, П. 1984: Георгиев, П. Строителната история на Малкия дворец в Плиска. - Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984

Георгиев, П. 1985а: Георгиев, П. Дворцовата църква в Плиска и църковното строителство във връзка с покръстването (864-870). – Векове, 1985, 3

Георгиев, П. 1985б: Георгиев, П. Манастирска църква при с. Равна, Провадийско. – Известия на Народния музей – Варна, 21 (36), 1985

Георгиев, П. 1986: Георгиев, П. Плиска-Преслав, 4. Укрепителните съоръжения на Плиска и Преслав. Отг. ред. Д. Овчаров. София, 1984. (рецензия) - Археология, 1986, 2

Георгиев, П. 1987а: Георгиев, П. Някои особености в развитието на монументалното строителство VIII-IX в. в Плиска. – В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, 6. Българските земи в древността. България през средновековието. София, 1987

Георгиев, П. 1987б: Георгиев, П. Церковное строительство в Болгарии во второй половине IX в. – В: Труды V международного конгресса славянской археологии. T. III, Вып. 2а, Секция VI. Архитектура, искусство, духовная культура. Москва, 1987

Георгиев, П. 1989: Георгиев, П. Големият езически храм в Плиска. –В: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. I., София, 1989

Георгиев, П. 1991: Георгиев, П. Предизвикан отговор. Исторически преглед, 1991, 1

Георгиев, П. 1992а: Георгиев, П. Водоснабдяване и канализация в Дворцовия център на Плиска. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Георгиев, 1992б: Георгиев, П. Дешифриране на загадъчния надпис от Плиска. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Георгиев, П. 1993а: Георгиев, П. Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София, 1993

Георгиев, П. 1993б: Георгиев, П. Разкопки в Голямата базилика през 1978 и 1979 г. - Плиска-Преслав, 6, 1993

Георгиев, П. 1995: Георгиев, П. Богоспасеният град Велики Преслав. - В: 1100 години Велики Преслав, 1, Шумен 1995

Георгиев, П. 1997: Георгиев, П. Кръглата дървена постройка в Плиска (принос към изучаване на българския дворцов церемониал от началото на IX в.). – В: Проблеми на прабългарската история и култура. 3, Шумен, 1997

Георгиев, П. 2000а: Георгиев, П. Землените укрепления на Плиска. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Георгиев, П. 2000б: Георгиев, П. Селищната структура на Абоба-Плиска. – Археология, 3-4, 2000

Георгиев, П. 2001а: Георгиев, П. Кръстовидната постройка и манастирът “Тузлалъка” край столицата Преслав. – Археoлогия, 1-2, 2001

Георгиев, П. 2001б: Георгиев, П. Християнските храмове в Плиска – топография и функция. – В: Християнската идея в историята и културата на Европа. Материали от VIII лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос. Варна, 24-25 юни 2000 г. София, 2001

Георгиев, П. 2001в: Георгиев, П. Мъченическият култ към Енравота: критицизъм, хиперкритицизъм и историческа реалност. – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Том 91 (10) 2001

Георгиев, П. 2002а: Георгиев, П. Базиликата “Гебе клисе” и въпросът за връзките между България и Рим в края на IX век. – Преславска книжовна школа. Т. 6, 2002

Георгиев, П. 2002б: Георгиев, П. Отново за археологията на дървения анабатрон в Плиска (стратиграфски и хронологически бележки). – Археология, 4, 2002

Георгиев, П. 2004а: Георгиев, П. Археологическите реалии в Търновския надпис на хан Омуртаг (част I). – Археология, XLV, 2004, 3-4

Георгиев, П. 2004б: Георгиев, П. Към семантиката на датировката “етх бехти”. – Старобългаристика, XXVIII, 2004, 2

Георгиев, Витлянов, 2001: Георгиев, П., Витлянов, Ст. Архиепископията-манастир в Плиска. София, 2001

Георгиев, Иванова, 2004: Георгиев, П., Е. Иванова. Латинският надпис от Велики Преслав. – Преславска книжовна школа. Т. 7, 2004

Георгиев, Илиева, 2006: Георгиев, П.; Г. Илиева. Спасителни разкопки пред западната фасада на Голямата базилика. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г.

Георгиев, Смядовски 1982: Георгиев, П., Т. Смядовски. Параклисът при Голямата базилика в Плиска. –Археология, 1982, 2

Георгиева, 1966: Георгиева, С. Керамиката от двореца на Царевец във Велико Търново. (Предварително съобщение). - Археология, 1966, 4

Георгиева, 1967: Георгиева, С. Църква N 1 в средновековния град Червен. - Археология, 1967, 1

Георгиева, 1972: Георгиева, С. Средновековният град Червен. Проблеми и проучвания. - Известия на Археологическия Институт, 33, 1972

Георгиева, 1974: Георгиева, С. Керамиката от двореца на Царевец. - Царевград Търнов, Т., II, София, 1974

Георгиева, 1980: Георгиева, С. Средновековният Червен. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980, 4

Георгиева, Димова, 1967: Георгиева, С., В. Димова. Замъкът в средновековния град Червен. - Известия на Археологическия Институт, 30, 1967

Георгиева, Николова, Ангелов, 1973:  Георгиева, С., Николова, Я., Ангелов, Н. Архитектурата на двореца. - Царевград Търнов, I, 1973

Герасимов, 1937: Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1934, 1935 и 1936 год. - Известия на Археологическия Институт, 11, 1937

Герасимов, 1938: Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1937 год. - Известия на Археологическия Институт, 12, 1938

Герасимов, 1940-42а: Герасимов. Т. Колективни находки на монети през 1940 г. - Известия на Археологическия Институт, XIV, 1940-1942

Герасимов, 1940-42б: Герасимов. Т. Византийски оловени печати от Плиска.  - Известия на Археологическия Институт, XIV, 1940-1942

Герасимов, 1946: Герасимов, Т. Колективни находки на монети през последните години. - Известия на Археологическия Институт, 15, 1946

Герасимов, 1964: Герасимов, Т. Монетни съкровища, намерени в България през 1964. - Известия на Археологическия Институт, 28, 1964

Герасимов, 1968: Герасимов, Т.  Ново тълкуване на рисунката на В. Търново от Брашовския миней. - Археология, 10, 1968, 1

Герасимов, 1973а: Секъл ли е монети Петър (Тодор), братът на Асен ? – Нумизматика, 1973, 1

Герасимов, 1973б: Герасимов, Т. Монетите от двореца  на Царевец. - В: Двореца на българските царе. Царевград Търнов, I, 1973

Герасимова – Томова, 1972: Герасимова – Томова, В. Кръстът на севаст Берислав. – Известия на окръжния исторически музей – В. Търново, V, 1972

Герасимова, Томова, 1996: Герасимова-Томова, В. Печатът на българския велможа Рафаил. – Археология, 1, 1996

ГИБИ : Гръцки извори за българската история. Т. II, С.; 1958; T. V, С.; 1964; Т. VI, С., 1965; Т. VII, С., 1968; Т., VIII, С., 1971; Т. X, С., 1980; Т. XI, С., 1983

Гиздова, 1987: Гиздова, Н. Цепина- Родопска твърдина. В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV) в. Сопот, 1987

ГИБИ : Гръцки извори за българската история. Т. II, С.; 1958; T. V, С.; 1964; Т. VI, С., 1965; Т. VII, С., 1968; Т., VIII, С., 1971; Т. X, С., 1980; Т. XI, С., 1983

Горянова, 1992: Горянова, Сн. По повод на един вид керамични светилници от Преслав. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Горянова, 1993: Горянова, Сн. Трапезата в стенописните и миниатюрните изображения в България от епохата на развития феодализъм. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Горянова, 1996: Горянова, Сн. Градоустройствен израз на отношенията между царската и религиозната власт в Търновград (XII-XIV в.) - В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996

Горянова, 2002: Горянова, Сн. Средновековните бронзови стойки на осветителни тела с украса от конски фигури. – Археология, 4, 2002

Господинов, 1928: Господинов, Й. Преслав, минало, старини. Кратък общодостъпен очерк. Шумен, 1928

Грабар, А. 1924: Грабар, А. Боянската църква. Архитектура-живопис. София, 1924

Грабар, А. 1982а: Грабар, А. Българските черкви-гробници. – Избрани съчинения. Т. 1. София, 1982

Грабар, А. 1982б: Грабар, А. Няколко мощехранителници на Св. Димитър и мартириума на светеца в Солун. – Избрани съчинения, T., 1., София, 1982

Грабар, А. 1983: Грабар, А. Златният медальон от Месина в Киликия. – Избрани съчинения, T., 2., София, 1983

Григорий Цамблак, 1971: Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. – П. Русев, Ив. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев. София, 1971

Гюзелев, 1969: Гюзелев, В. Княз Борис Първи. България през втората половина на IX век. София, 1969

Гюзелев, 1972: Гюзелев, В. Сведения за историята на Варна и Анхиало  (Поморие) през XI в. в житието на Кирил Филеот. - Известия на Българското Историческо Дружество, XXVIII, 1972

Гюзелев, 1977: Гюзелев, В. Проучването на поселищната история на средновековна България (историография, съвременно състояние и задачи). - Археология, 3, 1977

Гюзелев, 1981а: Гюзелев, В. Средновековната българска крепост Констанция. - Известия на Националния Исторически Музей, 3, 1981

Гюзелев, 1981б: Гюзелев, В. Българската епопея в двубоя срещу Византийската империя в края на X - първите две десетилетия на XI в. - В: България (681-1981). София, 1981

Гюзелев, 1984: Гюзелев, В. Средновековната Карвуна-Каварна (XIV-средата на XV в.) - В: Каварна от древността до Освобождението. София, 1984

Гюзелев, 1993: Гюзелев, В. Отново за столиците на средновековна България (Някои нови гледища и хипотези). -В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

Гюзелев, 1994: Гюзелев, В. Столици, резиденции и дворцова култура в средновековна България (от номадски стан към царски двор). - Известия на Националния исторически музей, X, 1994

Гюзелев, 1995: Гюзелев, В. Очерци върху историята на българския североизток и Черноморие (края на XII-началото на XV век). София, 1995
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.