Д
Петък, 19 Март 2010 13:39
Дамянов, 1992: Дамянов, Н. Археологически свидетелства за скрито християнство в Родопите. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Данчева-Василева, 2003: Данчева-Василева, А. Метрополията Сердика между Централна и Западна Европа и Европейския югоизток през късната античност и ранното средновековие. – Епохи, 1-2, 2003

Деревянко, Молодин, Савинов и др., 1994: Деревянко, А., В. Молодин, Д. Савинов и др. Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорые Укок). Новосибирск, 1994

Дерменджиев, 1998: Дерменджиев, Е. Ранновизантийската крепост на хълма Девинград при Велико Търново (Фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка). - Известия на Историческия музей - Велико Търново, XIII, 1998

Дерменджиев, 2000а: Дерменджиев, Е.  Към фортификацията на главния вход на средновековната крепост върху хълма Царевец във Велико Търново. - Археология, 3-4, 2000

Дерменджиев, 2000б: Дерменджиев, Е. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край р. Янтра във Велико Търново. Известия на Историческия Музей - Велико Търново, XV, 2000

Дероко, 1951: Дероко, А. Средњевековни градови у Србиjи, Црноj Гори и Македониjи. Београд, 1951

Джамбов, 1992а: Джамбов, Ив. Замъкът в Средновековна България. Традиции и влияния. - Археология, 1992, 3

Джамбов, 1992б: Джамбов, Ив. Два паметника на изкуството от средновековния Копсис. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Джамбов, Морева, 1975: Джамбов, Х, Р. Морева.  Архитектурни проблеми на Асеновата крепост в светлината на новите разкопки. - В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Джингов, 1961а: Джингов, Г. Водоснабдяването на средновековен Преслав. - Археология, 3, 1961

Джингов, 1961б: Джингов, Г. Средновековната винарница в Патлейна. – Археология, 4, 1961

Джингов, 1962: Джингов, Г. Към проучване на укрепителната система около средновековен Преслав. - Археология, 4, 1962

Джингов, 1964: Джингов, Г. Крепостта Бялград при Преслав. - Известия на Археологическия Институт, 27, 1964

Джингов, 1973: Джингов, Г. Проблеми, задачи и постижения на българската археология. – Slovenská archeológia, XXI, 2 1973

Джингов, 1979: Джингов, Г. Археологически проучвания на поселищния живот в средновековна България. - Векове, 3, 1979

Джингов, 1980а: Джингов, Г. Средновековна Калиакра. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980

Джингов, 1980: Джингов, Г. За остъкляването на средновековните сгради. – В: Българско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. София, 1980

Джингов, 1981: Джингов, Г. Калиакра през старобългарската епоха (VII-XI в.). -  Известия на Народния Музей - Варна, 17(32), 1981

Джингов, 1982: Джингов, Г. Археологически изследвания в западната част на укрепеното селище при Стърмен (сектори I, III, V и VI). - В: Ранносредновековното селище при село Стърмен., Разкопки и проучвания - VII, 1982

Джингов, 1989: Джингов, Г. Тиризис-Акре-Калиакра. Каварна, 1989

Джингов, Балканска, Йосифова, 1990: Джингов, Г., А. Балканска, М. Йосифова, Калиакра. I. Крепостно строителство. София, 1990

Джонов, 1977: Джонов, Б. За имената на прабългарските ханове. – Филология, 1, 1977

Джонова, 1979: Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979

Джонова, Радева, 1978: Джонова, Д., М. Радева. Разкопки на късноантичната крепост при с. Кипилово, Сливенски окръг. - Археологически открития и разкопки за 1978 г. София, 1980

Диакону, 1961: Диакону, П. Крепость X-XV вв. в Пэкуюл луй Соаре в свете археологических исследваний. - Dacia, V, 1961

Димитров, Б. 1979: Димитров, Б. Българските пристанища в XIII - XIV в. според два средновековни портулана. - Археология, 1, 1979

Димитров, Д. 1974: Димитров, Д. Погребалният обред при раннобългарските некрополи (VIII-X в.). – Известия на Народния музей – Варна, 34, 1974

Димитров, Д. 1975: Димитров, Д. Номадска керамика в Североизточна България. - Известия на Народния Музей - Варна, 11(26), 1975

Димитров, Д. 1976: Димитров, Д. Двуобреден раннобългарски некропол при Варна. – Преслав, 2, 1976

Димитров, Д. 1980: Димитров, Д. Възникване на градските центрове в Североизточна България. - В: Средновековният български град. София, 1980

Димитров, Д. 1987: Димитров, Д. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие. Варна, 1987

Димитров, Д. 1993: Димитров, Д. Керамиката от ранносредновековната крепост до с. Цар Асен, Силистренско. - Добруджа, 10, 1993

Димитров, Е. 1984: Димитров, Е. Златен пръстен с прабългарски знаци от гр. Рила. – Векове, 1, 1984

Димитров, М. 1982: Димитров, М. Преглед върху монетната циркулация в Дионисополис през ранното средновековие (VI-XI в.) - Нумизматика, 16, 1, 1982

Димитров, М. 1988: Димитров, М. Приноси към историята на град Балчик. - Добруджа, 5, 1988

Димитров, М. 1990: Димитров, М. Укрепленията на Дионисополис-Карвуна. - В: Балчик - древност и съвремие. Балчик, 1990

Димитров, П. 1987: Димитров, П. Към въпроса за феодалния замък в българските земи през XII-XIV в. В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Димитров, Хр. 1985: Димитров, Хр. Аулите на ранносредновековна България (VII-IX в.). - Исторически преглед, 1985, 2

Димитров, Хр. 1992: Димитров, Хр. Средновековният град Ловеч през XI-XIV в. (според писмените извори). - Исторически преглед, 3, 1992

Димитров, Хр. 1994-1995б: Димитров, Хр. Унгария и българските земи под византийска власт през XI-XII в. - Исторически преглед, 3, 1994-1995

Димитров, Я. 1992: Димитров, Я. Нови данни за археологическата карта на Плиска. - В: Приноси към българската археология, I, 1992

Димитров, Я. 1993: Димитров, Я. Към стратиграфията на Вътрешния град в Плиска. - Известия на Народния Музей - Шумен, 8, 1993

Димитров, Я. 1994: Димитров, Я. Стратиграфията на Плиска и проучването на руската експедиция през 1977-1980 г. - Археология, 1994, 3-4

Димитров, Я. 1996а: Димитров, Я. Наблюдения върху типографията и устройството на християнските гробове в Плиска. - В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996

Димитров, Я. 1996б: Димитров, Я. Двойно печатче-амулет от Националния исторически музей. – Археология, 1, 1996

Димитров, Маринов, 1974: Димитров, Д. , Г. Маринов. Раннобългарски масов гроб при град Девня. – Известия на Народния музей – Варна, X (XXV), 1974

Димитров, Ханджийски, 1988: Димитров, Б., Ант. Ханджийски. Каменните щитове на България. С., 1988

Димитрова, 1970: Димитрова, Д. Българската крепост “Камъка” при Оряхово на Дунава. - Музеи и паметници на културата, 1970, X, 3

Димитрова, 1975: Димитрова, Д. Средновековната крепост “Камъка” край Оряхово. - В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Димитрова, 1985: Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985

Димитрова, Иванов, 1991: Димитрова, Д., П. Иванов Резултати от археологическото проучване на античната и средновековната крепост “Калето” до гр. Мездра. - Археологически открития и разкопки за 1990, Ловеч, 1991

Димов, 1915: Димов, В. Разкопките на Трапезица в Търново. – Известия на Българското археологическо дружество, V, 1915

Димова, 1985: Димова, В. Монетите от цитаделата. - Средновековния Червен, I. Цитаделата на града. София, 1985

Димова, 1987:  Димова, В. Замъкът в средновековния град Червен. - В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Димова, 1992: Димова, В. Ранносредновековната крепост при с. Цар Асен. - В: Приноси към българската археология, I. София 1992

Димова, 1993: Димова, В. Ранносредновековна крепост до с. Цар Асен, Силистренско (Крепостни съоръжения, жилища и църковна архитектура). - Добруджа, 10, 1993

Димова, Иванов, 1985: Димова, В., Иванов, Д. Ранни селища. Цитаделата до XII в. - В:  Средновековния Червен. I. Цитаделата на града. София, 1985

Дишев, 1979: Дишев, П. Археологически находки. - В: Боженишки Урвич. София, 1979

Длужневская, 1978: Длужневская, Г. Еще раз о “Кудыргинском валуне”. (К вопросу об иконографии Умай у древных тюрков. – Тюркологический сборник, 1978

Добрев, 1996: Добрев, Ив. Цар и вяра в средновековна България. - В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996

Дойков, 1993: Дойков, В. Локализиране на исторически обекти чрез антични географски и картографски извори (Сексангинта Пристис, Аргазантинос, Деветаши, Вичина). - Епохи, 1993, 3-4

Долмова, 1995: Долмова, М. За укрепителната система на крепостта “Трапезица” (предварително съобщение). - Археология, 1995, 3

Доневски, 1995: Доневски, П. О лагере XI-ого легиона Клавдия в Дуросторуме. В: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. VII. Balkany antyczne. Poznan, 1995

Дончева, 2000: Дончева, Ст. Принципи на композиционната постановка на църквата “Св. Георги”” в Горни Козяк (Брегалница). – Археология, 3-4, 2000

Дончева, 2002: Дончева, Ст. Някои акценти в архитектурното проектиране на църковното строителство в Първото българско царство. – Археология, XLIII, 2002, 3
Дончева, 2002: Дончева, Ст. Ролята на базиликалния тип храмове във Втората българска столица. –  Преславска книжовна школа. Т. 6, 2002

Дончева, 2007: Ранносредновековни амулети-медальони с ажурни и релефни кръстове. – В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Велико Търново, 2007

Дончева-Петкова, 1969: Дончева-Петкова, Л. Технология на раннославянската и старобългарската битова керамика (края на VI-X в.). – Археология, 2, 1969

Дончева-Петкова, 1978: Дончева-Петкова, Л. Изображения на еднорог в ранносредновековните български паметници. – Векове, 3, 1978

Дончева-Петкова, 1979: Дончева-Петкова, Л. Западната крепостна стена в Плиска (проучвания на южния сектор през 1973 и 1974 г.). - Плиска-Преслав, 1, 1979

Дончева-Петкова, 1980а: Дончева-Петкова, Л. Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII-X в. София, 1980

Дончева-Петкова, 1980б: Дончева-Петкова, Л. Крилати коне върху ранносредновековни паметници от България. – Векове, 3, 1980

Дончева-Петкова, 1980в: Дончева-Петкова, Л. За металодобива и металообработването в Плиска. - Археология, 4, 1980

Дончева-Петкова, 1981: Дончева-Петкова, Л. Средновековно селище при с. Одърци, Толбухински окръг. - Известия на Народния Музей - Варна, 17 (32), 1981

Дончева-Петкова, 1983: Дончева-Петкова, Л. Кръстове-енколпиони във Варненския музей. - Известия на Народния Музей - Варна, 19 (34), 1983

Дончева-Петкова, 1984: Дончева-Петкова, Л. Некропол при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. - В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984

Дончева-Петкова, 1985а: Дончева-Петкова, Л. Разкопки на западната крепостна стена в Плиска (проучвания на южния сектор през 1973-1977 г.). - Плиска-Преслав, 4, 1985

Дончева – Петкова, 1985б: , Дончева-Петкова, Л. Древноруски кръстове енколпиони от България. – Археология, XXVII, 1985, 1

Дончева-Петкова, 1986: Дончева-Петкова, Л. Селище от времето на Първото българско царство при с. Одърци, Толбухински окръг. - В.: Зборник посветен на Бошко Бабик. Прилеп, 1986

Дончева-Петкова, 1992а: Дончева-Петкова, Л. Сгради при южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Дончева-Петкова, 1992б: Дончева-Петкова, Л. Два модела за коланни апликации. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Дончева-Петкова, 1993а: Дончева-Петкова, Л. Нови проучвания край западната крепостна стена на Плиска. - Плиска-Преслав, 6, 1993

Дончева-Петкова, 1993б: Дончева-Петкова, Л. Глинени съдове от XI в. от Плиска. - Преслав, 4, 1993

Дончева-Петкова, 1993в: Дончева-Петкова, Л Средновековен некропол при село Одърци (Предварително съобщение). - Добруджа, 10, 1993

Дончева-Петкова, 1993г: Дончева-Петкова, Л. Отново за бронзовите кончета-амулети. – Годишник на Националния археологически музей, IX, 1993

Дончева-Петкова, 1995а: Дончева-Петкова, Л. Археологически сведения за християнството в България преди и непосредствено след покръстването. – 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995

Дончева-Петкова, 1995б: Дончева-Петкова, Л. Пещи за добиване на желязо край западната крепостна стена на Плиска. - Плиска-Преслав, 7, 1995

Дончева-Петкова, 1996: Дончева-Петкова, Л. Митологични изображения от Българското средновековие. София, 1996

Дончева-Петкова, 2000а: Дончева-Петкова, Л. 100 години археологически разкопки в Плиска. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Дончева-Петкова, 2000б: Дончева-Петкова, Л. За етническата принадлежност на някои некрополи от X-XI в. - Годишник на Департамент Археология, IV-V, 2000

Дончева-Петкова, Златинова, 1978: Дончева-Петкова, Л.; Златинова, Ж. Стъкларска работилница край западната крепостна стена в Плиска. - Археология, 1978, 4

Дончева-Петкова, Нинов, Парушев, 1999: Дончева-Петкова, Л. , Л. Нинов, В. Парушев. Одърци. Селище от Първото българско царство. I., София, 1999

Дончева – Петкова, Смядовски, 1990: Дончева - Петкова, Л., Ст. Смядовски. Кръст енколпион реликвиар на цар Георги Тертер. – Археология, 1990, 2

Дочев, 1982: Дочев, К. Хронология на монетосеченето на цар Константин Асен (1257-1277). – Нумизматика, 1982, 2

Дочев, 1990: Дочев, К. Още веднъж за медните монети, отдавани на цар Теодор-Петър (1186-1197) или на византийския владетел Теодор Мангафа (1189-1190). – Нумизматика, 1990, 1

Дочев, 1992: Дочев, К. Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. Велико Търново, 1992

Дочев, 1992: Дочев, К. Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. Велико Търново, 1992

Дочев, 1994: Дочев, К. Монетни находки от хълма Момина крепост във Велико Търново. – Известия на Историческия музей – Велико Търново, IX, 1994

Дочев, 1996: Дочев, К. Надписът от крепостта Кърчево (Сярско) и византийската фамилия Врана. - Епохи, 1996, 1

Дочев, 1994: Дочев, К. Монетни находки от хълма Момина крепост във В. Търново. - Известия на Историческия Музей - Велико Търново, IX, 1994

Дочева-Теодорова, 1987: Дочева-Теодорова, В. Феодальное укрепленное жилище в болгарском городе XII-XIV вв. - В: Труды  V-ого международного конгреса славянской археологии.  Т. III., Вып. 2 а, Секция VI. Москва, 1987

Дремсизова, 1957: Дремсизова, Цв. Мадара. Водач на паметниците и музея. София, 1957

Дремсизова, Антонова, 1975: Дремсизова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975

Дремсизова-Нелчинова, Иванов, 1983: Дремсизова-Нелчинова, Ц., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София., 1983

Дремсизова, Нелчинов, 1961: Дремсизова, Цв., С. Нелчинов. Скален манастир край Мадара. – Известия на Археологическия институт, XXIV, 1961

Дремсизова-Нелчинова, Гинев, Ангелова, 1991: Дремсизова-Нелчинова, Ц., Г. Гинев, Ил. Ангелова. Археологически паметници в Търговишкия регион. София, 1991

Дуйчев, 1932: Дуйчев, Ив. Описанието на България от 1640 г. на архиепископа Петър Богдан (По случай на 300- годишнината) - Архив поселищни проучвания, 1939/40, кн. 2

Дуйчев, 1944 : Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина. II, 1944

Дуйчев, 1947 (1990) : Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител. София, 1947 (1990)

Дуйчев, 1949: Дуйчев, Ив. Въстанието на Асеневци и култът на свети Димитрия Солунски. Проучвания върху българското средновековие. - Списание на БАН, Кн. XLI, София, 1949

Дуйчев, 1956: Дуйчев, Ив. Въстанието от 1185 г. и неговата хронология. - Известия на Института по Българска История, 6, 1956

Дуйчев, 1958 : Дуйчев, Ив. Няколко бележки към Кекавмен. - Зборник Радова Византолошки Институт, књга 5, 1958

Дуйчев, 1966: Дуйчев, Ив. Търново като политически и духовен център през късното средновековие. - Археология, 1966, 3

Дуйчев, 1972: Дуйчев, Ив. Търново като политически и духовен център през късното средновековие. - В: Българско средновековие. София, 1972

Дуйчев, 1981: Дуйчев, Ив. Проучвания върху средновековната българска история и култура. София, 1981

Дуйчев, 1982: Дуйчев, Ив. Извори за историята на черноморието. В: Средновековна България и черноморието. Варна, 1982
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.