Е
Петък, 19 Март 2010 13:40
Евстатиев, Рашев, Георгиев, 1983: Евстатиев, Д. , Р. Рашев, П. Георгиев. Земната основа на Плиска. – Музеи и паметници на културата, 1983, 6

Евтимова, 1992: Евтимова, Е. За обичая “Харонов обол” (наблюдения от Преслав). - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Евтимова, 1993: Евтимова, Е. Опит за реконструкция на средновековни костюми по данни от преславските некрополи. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Евтимова, 1993: Евтимова, Е. Некрополи южно от дворцовите сгради в Преслав. - Плиска-Преслав, 6, 1993
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.