Ж
Петък, 19 Март 2010 13:43
Ждраков, 1996: Ждраков, З. Неизвестен български меальон-амулет от IX в. – В: Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996

Жофроа дьо Вилардуен, 2000: Жофроа дьо Вилардуен. Завладяването на Константинопол. София, 2000

Jиричек, 1978: Jиричек, К. Историjа срба. Политичка историjа до 1537 год. Књга I. Београд, 1978

Jовановић, 1952-1953: Jовановић, Д. Извлачење воде из дубоких бунара у старим тврđавама. – Старинар, III-IV, 1952-1953
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.