З
Петък, 19 Март 2010 13:44
Заимов, 1970: Заимов, Й. Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български. Старобългарски паметник от 1015-1016 година. София, 1970

Заимов, 1985: Заимов, Й. Произход и значение на селищното име Червен. В: Средновековният Червен. Т. I., София, 1985

Заимова, 1970: Заимова, В. Иван Владислав и неговият надпис. - В: Заимов, Й. Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български. Старобългарски паметник от 1015-1016 година. София, 1970

Залеская и др., 1997: Залеская, В., З. Львова, Б. Маршак, И. Соколова, Н. Фонякова. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. Санкт Петербург, 1997

Засецкая, 1994: Засецкая, И. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв.). Санкт-Петербург, 1994

Захариев, 1974 -1980: Захариев, И. Дневник с. Дебнево - Ловешко “Калето” за 1974, 1975, 1976, 1977, 1980 г. (ръкописи)

Захариев, 1978: Захариев, И. Средновековен некропол на местността “Калето” при с. Дебнево, Ловешки окръг. - Археология, 1978, XX, 1

Захариев, 1979: Захариев, И. Южната крепостна стена на Плиска и некрополът, открит до нея. - Плиска-Преслав, 1, 1979

Захарук, 1973: Захарук, Ю. Проблемные ситуации в археологии. - Советская Археология, 1973, 4

Зильпер, 1978: Зильпер, Д. Дворцовый комплекс городища Минг-урюк в Ташкенте. – В: История и археология Средней Азии. Ашхабад, 1978

Златарски, 1905: Златарски, В. Де и кога е бил заточен и умрял българският патриарх Евтимий.- Летопис на Българското книжовно дружество, кн. 6, 1905

Златарски, 1929: Златарски, В. Политическото положение на Северна България през XI-XII в. - Известия на Историческото Дружество в София, IX, 1929

Златарски, 1931-1932: Златарски, В. Какъв народ се разбира у Анна Комнина под израза   . - Известия на Историческото дружество в София. XI-XII (1931-1932)

Златарски, 1932а: Златарски, В. Ловеч като средновековна крепост. - В: Ловеч и Ловченско. София, 1932

Златарски, 1932б: Златарски, В. България при приемниците на Иван Асеня II. – Българска историческа библиотека, 1932

Златарски, 1933: Златарски, В. Потеклото на Петра и Асения, водачите на въстанието в 1185 г. - Списание на БАН, N 45, 1933

Златарски, 1972а: Златарски, В. Приемниците на Омортаг. -  В: Избрани произведения. Т. 1., София, 1972

Златарски, 1972б: Легенда за откриване мощите на Тивериуполските мъченици. – В: Избрани произведения. Т. 1., София, 1972

Златарски, 1972в: Златарски, В. Клятва у языческих болгар. – Избрани произведения. Т. 1, София, 1972

Златарски, 1984: Златарски, В. Моливдовулът на веста Симеон, катепан на Подунавието. - Избрани произведения. Т. 2, София, 1984

Златарски, 1994: Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. I. Първо българско царство. Част 1. Епоха на хуно-българското надмощие.; Част 2. От славянизацията до падането на Първото царство, Т. II. България под византийско владичество (1018 - 1187), Т. III. Второ българско царство. България при Асеневци (1187-1280). София, 1994

Змеев, 1969: Змеев, Р. Кастелът Трансмариска. - Археология, 1969, 4

Змеев, 1987: Змеев, Р. Тутракан. София, 1987

Зяблин, 1961: Зяблин, Л. Второй буддийский храм Ак-Бешимского городища. Фрунзе, 1961
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.