И
Петък, 19 Март 2010 13:44
Иванов, Й. 1911: Иванов, Й. Асенова крепост над Станимака и Бачковският монастир. – Известия на българското археологическо дружество, II, 1911

Иванов, Й. 1936: Иванов, Й. Жития на Св. Ивана Рилски с уводни бележки. – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет – книга XXXII, 13, София, 1936

Иванов, Й. 1970: Иванов, Й. Български старини във Македония. София, 1970

Иванов, Р. 1999: Иванов, Р. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999

Иванов, Т. 1980: Иванов, Т. Абритус. Т. 1., София, 1980

Иванова, 1946: Иванова, В. Два надписа на Асеневци - Батошовския и Врачанският. - Известия на Археологическия институт, XV, 1946

Иванова, В. 1948а: Иванова, В. Разкопки на Аврадака в Преслав. Разкопки и проучвания, III, Средновековен отдел,1948

Иванова, В. 1948б: Иванова, В. Две църкви на Бял бряг в Преслав. – Разкопки и проучвания. III, Средновековен отдел. 1948

Иванова, В. 1955: Иванова, В. Двете църкви при чупката на източната стена на Вътрешния град в Преслав. - Известия на Археологическия институт, XX, 1955

Иванова, В. 1959: Иванова, В. Южната порта на Вътрешния град в Преслав, нейният градеж и архитектурен тип. - Известия на Археологическия институт, XXII, 1959

Иванова, М. 1988: Иванова, М. Форма и композиция в средновековната архитектура. Проблеми на историческата теория. София, 1988

Иванова - Мавродинова, 1974: Иванова - Мавродинова, В. Преслав. Пътеводител. София, 1974

Игнатов, 1959а: Игнатов, Б. Южната порта на вътрешната крепост в Преслав като обект за консервация и реставрация. - Известия на Археологическия институт, XXII, 1959

Игнатов, 1959б: Игнатов, Б. Проучвания и консервация на дворцовия комплекс на Царевец в Търново. - Археология, 1959, 1-2

Илиев, А. 1890: Илиев, А. Българските предания за исполини, наречени елини, жидове и латини. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Книга III. 1890

Илинкина, 1992: Илинкина, В. Развитието на цветната металургия в Кюстендил от античността до средновековието. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Инкова, М. 2000: Инкова, М. Коланът от саркофаг № 4 при Голямата базилика в Плиска. – Плиска-Преслав, VIII, 2000

Инкова, М. 2001: Инкова, М. Три накрайника с прорези или към въпроса за “скитащите” орнаменти в старобългарската металопластика. – Археология, 1-2, 2001

Иречек, 1898: Иречек, К. Християнският елемент в топографическата номенклатура на Балканските земи. – В: Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец. 1898, кн. 55-56

Иречек, 1974: Иречек, К. Пътувания по България. София, 1974

Иречек, 1978: Иречек, К. История на българите. София, 1978
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.