Й
Петък, 19 Март 2010 13:46
Йордан, 1960: Йордан. О про¬из¬хож¬де¬ния и де¬яния гетов. ”Getica”. Mосква,1960

Йорданов, Ив. 1976: Йорданов, Ив. Монетосеченето на Теодор Мангафа, узурпатор във Филаделфия през (1189-1190) и (1204-1208). - Нумизматика, 1976, 1-2

Йорданов, Ив. 1978: Йорданов, Ив. Монетната реформа на Алексий I Комнин (1081-1118) в светлината на нумизматичните находки от Източна България. - Археология,1, 1978

Йорданов, Ив. 1980а: Йорданов, Ив. Характер на монетната циркулация в средновековните български столици Преслав и Търново. -В: Средновековният български град, София, 1980

Йорданов, Ив. 1980б: Йорданов, Ив. Ранни форми на монетно производство (XI-XII в.) в българските земи. - Нумизматика, 14, 2, 1980

Йорданов, Ив. 1982а: Йорданов, Ив. Монети от Чиракман. - В: Чиракман-Карвуна-Каварна. София, 1982

Йорданов, Ив. 1982б: Йорданов, Ив. Още веднъж за монетите на Теодор-Петър. - Нумизматика, 1982, 4

Йорданов, Ив. 1982в : Йорданов, Ив. Малък Преслав или Преславец X-XI в. (по сфрагистични данни). - В: България 1300. Т. 2, София 1982

Йорданов, Ив. 1983а: Йорданов, Ив. Кой български град е бил наречен Теодоропол? - Векове, 1983, 1

Йорданов, Ив. 1983б: Йорданов, Ив. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (I). - Известия на Народния Музей - Варна, 19 (34), 1983

Йорданов, Ив. 1984а: Йорданов, Ив. Монети и монетно обръщение в Средновековна България (1081-1261). София, 1984

Йорданов, Ив. 1984б: Йорданов, Ив. Моливдовули на стратези на Преславица от XI в. - Нумизматика, 1984, 1

Йорданов, Ив. 1985: Йорданов, Ив. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (II). - Известия на Народния Музей - Варна,  1985, 21 (36)

Йорданов, Ив. 1987: Йорданов, Ив. Имената на селищата в средновековна България според данните на сфрагистиката. - В: Труды V международного конгреса славянской археологии.  Т. III., Вып. 2а, Секция VI. Москва, 1987

Йорданов, Ив. 1988: Йорданов, Ив. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (III). - Известия на Народния Музей - Варна, 24 (39), 1988

Йорданов, Ив. 1990а: Йорданов, Ив. Нумизматичната колекция на археологическия музей Балчик - исторически извор за историята на града и околностите му. - В: Балчик - древност и съвремие. Балчик, 1990

Йорданов, Ив. 1991: Йорданов, Ив. Сфрагистични паметници на ранната българска държава. – Проблеми на прабългарската история и култура, II, 1991

Йорданов, Ив. 1992а: Йорданов, Ив. Печати на архиереи от Дръстър от XI в. - Добруджа, 9, 1992

Йорданов, Ив. 1992б: Йорданов, Ив. Византийски оловни печати от Плиска. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Йорданов, Ив. 1992в: Йорданов, Ив. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (IV). - Известия на Народния музей - Варна, 28 (43), 1992

Йорданов, Ив. 1992г: Йорданов, Ив. Монети и печати от разкопките на средновековния манастир в квартал “Веселчани” - Кърджали. - В: Овчаров, Н., Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали - център на епископията Ахридос XI-XIV в. С., 1992 - Разкопки и Проучвания 24

Йорданов, Ив. 1992д: Йорданов, Й. Печат на Филотей, синкел и митрополит на Евхаита, ръководител на дипломатически мисии в България. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Йорданов, Ив. 1993а: Йорданов, Ив. Печатите от стратегията в Преслав (971-1088). София, 1993

Йорданов, Ив. 1993б: Йорданов, Ив. За култа на Св. Георги (ο Κουπεριωτης), според данните на някои византийски печати. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Йорданов, Ив. 1994: Йорданов, Ив. Нови данни за историята на Месемврия (Несебър) през втората половина на XI в. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов. София, 1994

Йорданов, Ив. 2000: Йорданов, Ив. Монетите и печати в Плиска (1899-1999). - Плиска-Преслав, 8, 2000

Йорданов, Ив. 2001а: Йорданов, Ив. Корпус на печатите на средновековна България. София, 2001

Йорданов, Ив. 2001б: Йорданов, Ив. Печати и монети от Голямата базилика. - В: Георгиев, П., Витлянов, Ст. Архиепископията-манастир в Плиска. София, 2001

Йорданов, Ст. 1993: Йорданов, Ст. Бележки върху социалната организация на прабългарите. -В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

Йорданов, Ст. 1994: Йорданов, Ст. За митологичната младост в миторитуалната ликантропия на прабългарския владетел: I Цар Гордие-Чигочин от апокрифа “Сказание Исаево”. – В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, Велико Търново, 1994

Йосифова, 1993: Йосифова, М. Градоустройство и архитектура на Външния град в средновековна Калиакра (XIII-XIV в.). (Предварително съобщение) . - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Йосифова, 1996: Йосифова, М. Кварталното ядро около църква  № 3 в Калиакра през XIV в. – градоустройство, архитектура, бит. – Археология, 1, 1996

Йотов, 1991: Йотов, В. Бронзова фигура от Южна Добруджа. – Векове, 1-2, 1991

Йотов, 1995: Йотов, В. Четири новопостъпили ранносредновековни печатчета. – В: Сб. 1100 години Велики Преслав, 1. Шумен, 1995

Йотов, 2004: Йотов, В. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VII-XI век). Велико Търново, 2004

Йотов, Атанасов, 1998: Йотов, В., Г. Атанасов. Скала. Крепост от X-XI в. до с. Кладенци, Тервелско. София, 1998
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.