К
Петък, 19 Март 2010 13:47
Каданов, Балан, Икономов, Йорданов, 1979: Каданов, Д, М. Балан, Г. Икономов, Й. Йорданов. Човешкият костен материал от саркофазите в Плиска. – Плиска-Преслав, 1. София, 1979

Каждан, 1958: Каждан, А. Новые материалы по внутренней истории Византии X-XV вв. - Византийский временник, 13, XIII, 1958

Каждан, 1968: Каждан, А. Византийская культура (X-XII вв.) Москва, 1968

Каждан, 1973: Каждан, Ал. Освобождение Болгарии из под византийского иго. - Вопросы истории, 1973, 11

Каждан, 1974: Каждан, Ал. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII вв. Москва, 1974

Каждан, 1975: Каждан, А. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI - XII вв. Ереван, 1975

Калоянов, 1979: Калоянов, А. Български митове. София, 1979

Калоянов, 1993: Калоянов, А. Българското езичество – капища, кумири и жреци. -В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

Калоянов, 1994: Калоянов, А. Девташларите и русалските гробища (Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското езичество). – В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, Велико Търново, 1994

Карпини, Рубрук, 1957: Карпини, Дж. История монгалов. Рубрук, Г. Путешествие в восточные страны. Москва, 1957

Карпов, 2000: Карпов, С. Латинская Романия. Санкт-Петербург, 2000

Квинто, 1992: Квинто, Л. Църквите на Трапезица в 1991 г. – състояние и наблюдения. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Кенанов, 1996: Кенанов, Д. За парадигмата на идеалния владетел в старобългарската литература. - В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996

Кирова, 2005: Кирова, Н. Късноантичната баня в северното разширение на Сердика. – Археология, XLVI, 2005, 1-4

Кирпичников, 1958: Кирпичников, А. Метательная артилерия Древней Руси (Из история средневековного оружия VI-XV вв.). – В: Метательная артилерия и оборонителные сооружения древней Руси. – Материалы и исследования по археологии СССР. № 77, Москва, 1958

Киселков, 1931: Киселков, В. Митрополит Йоасаф Бдински и словото му за Св. Филотея. – Българска историческа библиотека, IV, 1931, 1

Киселков, 1932: Киселков, В. Патриарх Калистовата грамота от 1355 год. (отпечатък от Духовна култура, кн. 50). София, 1932

Киселков, 1940: Киселков, В. Свети Иван Рилски. Жития. София, 1940

Клейн, 1979: Клейн, Л. Понятие типа в современной археологии. - Типы в культуре. Методологические проблемы класификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Ленинград, 1979
Клящорный, 1984: Клящорный, С. Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон. – В: Сборник в памет на проф. Ст. Ваклинов. София, 1984

Ковачев, 2000: Ковачев, Г. Българските земи между Източна Стара планина и Странджа през XII - XIV в. (Историко-археологическо изследване). София, 2000, (Резюме на  дисертация)

Кодов, 1969: Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. София, 1969

Койчева, 1979: Койчева, К. Археологически разкопки и проучвания в Габровски окръг. - Векове, 1979, 3

Койчева, 1986: Койчева, К. Материали за археологическата карта на Габровски окръг. Старините в землището на село Батошево. - Годишник на музеите в Северна България, XII, 1986

Койчева, 1992: Койчева, К. Средновековният некропол на Габрово. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Койчева, 1999: Койчева, К. Нови данни за късноантичната укрепителна система в Стара планина. - Археология, 1999, 3-4

Коларов, 1970: Коларов, Хр. Два малко известни извора за битката на народите на 10 ноември 1444 г. при Варна. - Известия на Народния музей - Варна, VI, XXI, 1970

Коларов, 1977: Коларов, Хр. Средновековната българска държава (уредба, характеристика, отношения със съседните народи). Велико Търново, 1977
15 – протовестиария е министър на финансиите и управител на държавната хазна – идва от гр. “вестарион” - съкровище

Коларов, 1980: Коларов, Хр. Един малко известен извор за битката при Одрин в 1205 г. и сетнините от нея. – Известия на българското историческо дружество, XXXIII, 1980

Колева, Даскалов, 1993: Колева, Р.; М. Даскалов. Керамиката от ранносредновековния некропол край с. Бабово, Русенско. - В: Приноси към българската археология, 2, София, 1993

Коледаров, 1967: Коледаров, П. Към въпроса за развитието на селищната мрежа и на нейните елементи в средищната и източната част на Балканите от VII  до XVIII в. - Известия на ИИ, XVIII, 1967

Коледаров, 1979, 1989: Коледаров, П. Политическа география на средновековната българска държава. Ч. 1., София, 1979; Ч. 2., София, 1989

Комитова, 1992: Комитова, Цв. Теренни обхождания на Станчо Ваклинов по долината на Средна Струма. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Кондаков, 1929: Кондаков, Н. Очерки и заметки по истории средневековаго искусства и культуры. Прага, 1929

Константин Багрянородный, 1989: Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. Москва, 1989

Константинов, Николов, 1985: Константинов, Ил., В. Николов. Горна Оряховица. София, 1985

Короцкая, 1964: Короцкая, А. Архитектура Индии раннего средневековья. Москва, 1964

Костова, 1998: Костова, Р. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав. – Епохи, 3-4, 1998

Костова, 2002: Костова, Р. Манастирът в Тузлалъка, Преслав: нов поглед. – Археология, 2002, 2

Кузев, 1962: Кузев, А. Средновековната крепост на град Варна. - Известия на Варненското Археологическо дружество, XIII, 1962

Кузев, 1964: Кузев, Ал. Мадарската крепост през XV в. – Археология, 1, 1964

Кузев, 1967: Кузев, Ал. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. Пиргос, Новград, Свищов и Никопол. - Известия на Народния Музей - Варна, 3 (18), 1967

Кузев, 1968 Кузев, Ал. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. III. Гиген, Оряхово, Лом, Видин и Флорентин. - Известия на Народния Музей - Варна, IV (XIX), 1968

Кузев, 1969а: Кузев, Ал. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. IV. Силистра и Хърсово. - Известия на Народния Музей - Варна, 5 (20), 1969

Кузев, 1972: Кузев, А. Още веднъж за Варненската средновековна крепост. - Известия на Народния Музей - Варна, 8(23), 1972

Кузев, 1977: Кузев, А. За имената на средновековната крепост на дунавския остров Пъкуюл луй Соаре. - Известия на Народния Музей - Варна, 13(28), 1977

Кузев, 1979: Кузев, Ал. Статегическата роля на крепостите по Долния Дунав през IX-XII в. - Известия на Народния Музей - Варна, 15(30), 1979

Кузев, 1980а : Кузев, Ал. Сграфито керамиката във Варненския музей. - Музеи и паметници на културата, 20, 2, 1980

Кузев, 1980б: Кузев, Ал. Овеч-Проват. - Музеи и паметници на културата, 20, 6, 1980

Кузев, 1980в: Кузев, Ал. Развитието на градовете и създаването на нови епархии във Второто българско царство. - В: Средновековният български град. София, 1980

Кузев, 1981: Кузев, А. Островната крепост до Дръстър.; Бдин; Варна.; Галата.; Дръстър; Кранеа и Кастрици.; Никопол и Холъвник. - В: Средновековни български градове и крепости. Т. I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. Варна 1981

Кузупов, 1980: Кузупов, Б. Замъкът “Баба Вида”. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980, 4

Кузнецов, 1977: Кузнецов, В. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977

Кузьмина, 1977: Кузьмина, Е. В стране Кавата и Афрасиаба. Москва, 1977

Кызласов, 1991: Кызласов, И. Л. Новые данные о произхождение и распространении древнетюркской рунической письменности Евразии. – В: Изследвания върху прабългарската история и култура. II, 1991
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.