Л
Петък, 19 Март 2010 13:48
Лазаров, 1995: Лазаров, И. Празникът Богоявление (Йордановден) в политическата идеология на Второто българско царство. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995

ЛИБИ, 1958, 1960: Ла¬тин¬с¬ки из¬во¬ри за бъл¬гар¬с¬ка¬та история.Т.I С.,1958, Т. II С., 1960, Т. III, 1965

Левченко, 1956: Левченко, М. Очерки по истории русско-византийских отношений. Москва, 1956

Липчев, 1991: Липчев, Р. Укрепителната система на Силистра през периода на османското владичество. - Добруджа, 1991, 8

Лисицов, 1976: Лисицов, Ст. Проучване фортикационните съоръжения от Вътрешния град на Велики Преслав (1975-1976 година). - Годишник на Националния Политехнически Музей, VI, 1976

Лисицов, 1978: Лисицов, Ст. Римското кале - твърдина в Котленския балкан. - Годишник на Националния Политехнически музей, VIII, 1978

Лисицов, 1979: Лисицов, Ст. Разкопки на източната крепостна стена от Вътрешния град на Велики Преслав през 1973-1974 г. - Плиска-Преслав, 1, 1979

Литаврин, 1967: Литаврин, Г. Пселл о причинах последного похода русских на Константинополь в 1043. - Византийский Временник, XXVII, 1967

Литаврин, 1970: Литаврин, Г. Темпове и специфика на социално-икономическото развитие на средновековна България в сравнение с Византия (открая на VII до края на XII в.). - Исторически преглед, 6, 1970

Литаврин, 1972: Литаврин, Г. Война Руси против Византии в 1043 г. - В: Исследования по истории славянских и балканских народов. Москва, 1972

Литаврин, 1977: Литаврин, Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. Москва, 1977

Литаврин, 1979: Литаврин, Г. Юридическият статут на българските земи в състава на византийската империя (1018-1185). - В: България в света от древността до наши дни. София, 1979

Литаврин, 1987: Литаврин, Г. България и Византия (XI-XII век) София, 1987

Литаврин, 1988: Литаврин, Г. Введения христианства в Болгарии (IX - начало X в.). – В: Принятие християнства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. Москва, 1988

Литаврин, 1991: Литаврин, Г. Византийская система власти и болгарская государственность (VII - XI вв.). - В: Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и кульлтуры). – Studia Balkanica, 20. С.,1991

Лишев, 1970: Лишев, С. Българският средновековен град. Обществено-икономически облик. София, 1970

Логвин, 1976: Логвин, Г. О деревянном зодчестве домонгольской Руси. – Средновековая Русь. Москва, 1976
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.