М
Петък, 19 Март 2010 13:49
Мавродинов, 1926-1931: Мавродинов, Н. Проучване на църквата във “Вънкашния град” на Преслав. – Годишник на Народния музей, 5, 1926-1931

Мавродинов, 1931: Мавродинов, Н. Еднокорабната и кръстовидната църква по българските земи до края на XIV в. София, 1931

Мавродинов, 1934: Мавродинов, Н. Външната украса на старобългарските църкви. – Известия на Българския археологически институт, VIII, 1934

Мавродинов, 1936: Мавродинов, Н. Прабългарската художествена индустрия. – Мадара, II, 1936


Мавродинов, 1949: Мавродинов, Н. Разкопки и проучвания в Плиска. - Разкопки и проучвания, III, 1949

Мавродинов, 1966: Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство през XI-XIII в. София, 1966

Мавродинова, 1970: Мавродинова, Л. Към въпроса за съществуването на Търновската живописна школа – стенописите на Трапезица. – Известия на Института за изкуствознание, XIV, 1970

Майдар, 1971: Майдар, Д. Архитектура и градостроительство Монголии. Очерки по истории. Москва, 1971

Максимович, 1997: Максимович, Л. Организациjа Византиjске власти и новоосвоениjем областима послед 1018 године. - Зборник Радова Византолошки Институт, 36, 1997

Манова, 1975: Манова, Е. Някои видове строителство в средновековната крепост на Никопол. - В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Манова, 1980а: Манова, Е. Никополската средновековна крепост. - Музеи и паметници на културата, 20, 5, 1980

Манова, 1980б: Манова, Е. Крайдунавският град Никопол в миналото. - Военноисторически сборник., 4, 1980

Манолова, 2000а: Манолова, М. Към въпроса за разпространението на белоглинената византийска трапезна керамика в българските земи от края на VIII до края на XII век. - Археология, 1-2, 2000

Манолова, 2000б: Манолова, М. Луксозна керамика в българските земи през византийското владичество (XI-XII в.) Теза на докторат (резюме). София, 2000

Маргос, 1981: Маргос, А. Провадия. София, 1981

Маргос, 1987: Маргос, А. Варненските езера. София, 1987

Марић, 1956: Марић, Р. Студиjе из српске нумизматике. Београд, 1956

Марков, 2002: Марков, Н. Средновековен амулет с изображение на Горгона Медуза. –Археология, 4, 2002

Марковски, 1948: Марковски, Ив. Библейска археология. София, 1948

Марутян, 1989: Марутян, Т. Архитектурные памятники Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери. Ереван, 1989

Маслев, 1959: Маслев, Ст. Пустинножителска Мадара. – Археология, 3, 1959

Маслев, 1967: Маслев, Ст. Едно неизвестно у нас изображение на Царевец във В. Търново. - Археология, 1967, 2

Маслев, 1975: Маслев, Ст. Изображението на Царевец в Брашовския миней в светлината на ново проучване. - Векове, 1975, 2

Массон, 1975: Массон, В. Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, 1975

Меламед, А. 1992: Меламед, А. Средновековна църква № 1 от подградието на крепостта “Красен” край Панагюрище. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Меламед, К. 1990: Меламед, К. Керамиката от ранновизантийската и ранносредновековна крепост в квартал “Хоризонт”-Балчик. - В: Балчик-древност и съвремие. Балчик, 1990

Микулчик, 1982: Микулчик, И. Скопjе со околните тврдини. Скопjе, 1982

Миланов, 1979: Миланов, М. Археологически обекти и находки в поречието на Лопушанска Огоста - Михайловградски окръг. - Известия на Музеите в Северозападна България, 3, 1979

Миланов, 1981: Миланов, М. Археологически обекти и находки в Чипровския край. - Известия на Музеите в Северозападна България, 5, 1981

Миланов, 1982: Миланов, М. Археологически обекти и находки в поречието на Бързия, Михайловградско. - Известия на Музеите в Северозападна България, 7, 1982

Милчев, 1959:  Милчев, Ат. Разкопки в Плиска, западно от Вътрешния град през 1959 г. - Археология, 1959, 3

Милчев, 1974:  Милчев, Ат. Разкопки в Плиска (1945-1970). - Археология, 1974, 3

Милчев, 1975:  Милчев, Ат. Занаятчийски и търговски помещения северно от южната порта на вътрешния град в Плиска. - Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Милчев, 1979: Милчев, Ат. Материали, открити в занаятчийските и търговските помещения северно от южната порта на Вътрешния град в Плиска. - Плиска-Преслав, 1, 1979

Милчев, 1980: Милчев, Ат. Габрово и неговия окръг през средновековието (VII – XIV В.). – Годишник на Софийския университет, Т. 69, Исторически факултет, 1975, София, 1980

Милчев, 1985: Милчев, Ат. Разкопки и проучвания на южната порта в Плиска (1963-1970). - Плиска-Преслав, 4, 1985

Милчев, 1987: Милчев, Ат. Средновековни крепости, феодални замъци в северните склонове на Централна Стара планина през XII-XIV в. - В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Милчев, 1990: Милчев, Ат. Критични бележки към рецензията на Павел Георгиев. - Исторически преглед, 1990, 4

Милчев, 1992: Милчев, Ат. Разкопки около южната порта и югозападната кръгла кула във вътрешния град на Плиска. -Плиска-Преслав, 5, 1992

Милчев, 1995: Милчев, Ат. - Георгиев, П. Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София, 1993 (рецензия) – Археология, XXXVII, 1995, 2

Милчев, Филипов, 1967: Милчев, Ат., Т. Филипов. Византийска колективна монетна находка от гр. Лом. - Археология, 1, 1967

Милчев, Койчева, 1978:  Милчев, Ат., К. Койчева. Археологически данни за поселищния живот в две крепости в Габровски окръг. - Годишник на Музеите в Северна България, 4, 1978

Милчев, Койчева-Мечева 1987: Милчев, Ат, К. Койчева-Мечева. Поселищен живот в Батошево и околността му през средновековието, VII-XIV. - В: Батошево. Габрово, 1987

Милчев, Койчева, Димитров, 1994: Милчев, Ат, К. Койчева, П. Димитров. Крепостта от XII-XIV век на м.”Града” при с. Крамолин. - Годишник на Музеите в Северна България, XX, 1994

Миняев, Сахаровская, 2007: Миняев, С., Л. Сахаровская. Элитный комплекс захоронений сюнну в пади Царам. – Российская археология, 1, 2007

Мирчев, Тончева, Димитров, 1962: Мирчев, М., Точева, Г., Димитров, Д. Бизоне-Карвуна. - Известия на Варненското Археологическо дружество. XIII, 1962

Митова-Джонова 1979а: Митова-Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979

Митова-Джонова 1979б: Митова-Джонова, Д. Разкопки на Кипиловската крепост “Хърсул град” 1978 г. - Археологически открития и разкопки за 1978, София, 1979

Митрев, 1993: Митрев, Г. Самуиловата крепост-дема и битката през 1014 г. - Македонски преглед, XVI, 1993, 2

Митрев, 1996: Митрев, Г. Самуиловата крепост - нови данни и анализи. - В: Пиринският край (Краеведски изследвания). Благоевград, 1996

Михаила, 1994: Михаила, Г. “Похвално слово за Константин и Елена” от Евтимий Търновски в светлината на новите изследвания. – Търновска книжовна школа, Т. 5. Паметници, поетика, историография. Велико Търново, 1994

Михайлов, К. 2004: Михайлов, К. Киевский языческий некрополь и церковь Богородицы Десятинная. – Российская археология, 2004, 1

Михайлов, Ст. 1949: Михайлов, Ст. Разкопки в Плиска през 1945-1947 г. - Разкопки и Проучвания, III, 1949

Михайлов, Ст. 1954: Михайлов, Ст. Първата славянска столица Плиска в светлината на последните археологически разкопки. - Исторически Преглед, 1954, 4

Михайлов, Ст. 1955а: Михайлов, Ст. Археологически материали от Плиска (1948-1951 г.). - Известия на Археологическия Институт, XX, 1955

Михайлов, Ст. 1955б: Михайлов, Ст. Дворцовата църква в Плиска. - Известия на Археологическия Институт, XX, 1955

Михайлов, Ст. 1960: Михайлов, Ст. За произхода на античните материали от Плиска. - Археология, 1960, 1

Михайлов, Ст. 1961: Михайлов, Ст. Археологически проучвания на крепостта Баба Вида във Видин. - Археология, 3, 1961

Михайлов, Ст. 1963а: Михайлов, Ст. Разкопки в Плиска през 1959-1961 г. - Известия на Археологическия Институт, XXVI, 1963

Михайлов, Ст. 1963б: Михайлов, Ст. Разкопки на градището при с. Стърмен. - Археология, 1963, 3

Михайлов, Ст. 1964: Михайлов, Ст. Строителните периоди на Плиска и произходът на старобългарската монументална архитектура. - Археология, 1964, 2

Михайлов, Ст. 1970: Михайлов, Ст. Новооткрит старобългарски надпис от Плиска. – Археология, 1970, 4, XII

Михайлов, Ст. 1972: Михайлов, Ст. За аулите и пренасянето на българската столица от Плиска в Преслав. - Археология, 1, 1972

Михайлов, Ст. 1974: Михайлов, Ст. Разкопки на западната порта в Плиска. - Известия на Археологическия Институт, XXXIV, 1974

Михайлов, Ст. 1979: Михайлов, Ст. Каменните саркофази до Голямата базилика в Плиска. – Плиска-Преслав, 1. София, 1979

Михайлов, Ст. 1982: Михайлов, Ст. Общ преглед върху укрепеното селище при Стърмен и мястото, което то заема в развитието на ранносредновековния български град. - В: Ранносредновековното селище при с. Стърмен. - Разкопки и Проучвания, VII, 1982

Михайлов, Ст. 1983: Михайлов, Ст. За някои характерни черти на българския средновековен град. - Преслав, 3, Варна 1983

Михайлов, Ст. 1993: Михайлов, Ст. Нови дани за Голямата базилика  в Плиска. – Плиска-Преслав, 6, 1993

Михайлов, Ст. 1995а: Михайлов, Ст. - Георгиев, П. Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София, 1993 (рецензия) – Археология, XXXVII, 1995, 4

Михайлов, Ст. 1995б: Михайлов, Ст. Още за кръстовидната постройка под Голямата базилика в Плиска. – Археология, XXXVII, 1995, 4

Михайлов, Милчев, 1959: Михайлов, Ст.; Милчев, Ат. Разкопки в Плиска през 1955 г. - Известия на Археологическия Институт, XXII, 1959

Михайлов, Дончева-Петкова, Топтанов, 1975: Михайлов, Ст., Дончева-Петкова, Л., Топтанов, Д. Разкопки на градището при с. Одърци, Толбухински окръг (1971-1973). - Археология, 1975, 4

Михайлова, 1991: Михайлова, Т. Верижна сграда край южната крепостна стена във Вътрешния град на Преслав. - Проблеми на прабългарската история и култура. 2, София, 1991

Михайлова, 1992а: Михайлова, Т. Сгради и съоръжения на запад от Тронната палата в Плиска. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Михайлова, 1992б: Михайлова, Т. Нови данни за производството на накити в Преслав. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Михайлова, 1993: Михайлова, Т. Метални гривни от Преслав (края на X XIV в.). - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993

Миятев, 1926-1932: Миятев, Кр. Разкопките в Преслав през 1930. Годишник на Народния Музей, V, 1926-1932

Миятев, 1931-1932: Миятев, Кр. Разкопки във Вътрешния град в Преслав. - Известия на Историческото Дружество, XI-XII, 1931-1932

Миятев, 1932а: Миятев, Кр. Монастирът на Св. Богородица Петричка при Бачково. – Българска историческа библиотека, 1, 1932

Миятев, 1932б: Миятев, Кр. Кръглата църква в Преслав. София, 1932

Миятев, 1940-1942: Миятев, Кр. Крумовият дворец и други новооткрити постройки в Плиска. - Известия на Българския Археологически Институт, XIV, 1940-1942

Миятев, 1949: Миятев, Кр. Славянский город в древней Болгарии. - Byzantinoslavica, X, 2, 1949

Миятев, 1958: Миятев, Кр. Нещо за каменната крепост на Плиска. - Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев по случай 80-годишнината му. София, 1958

Миятев, 1959: Миятев, Кр. Два поетически фрагмента у Йоан Екзарх като исторически извори. - Археология, 1959, 1-2

Миятев, 1965: Миятев, Кр. Архитектурата в средновековна България. София, 1965

Миятев, 1973: Миятев, Кр. Дворецът на Царевец. - В: Царевград Търнов. Дворецът на българските царе. София, 1973

Младенов, 1933: Младенов, Ст. Потекло и състав на старобългарското Бьлгоунь, прякор на цар Асен I. - Списание на БАН, XLI, 22, 1933

Младенов, 1951: Младенов, Ст. Български тълковен речник (с оглед на народните говори). София, 1951

Мнацаканян, 1989: Мнацаканян, С. Крестовокупольныние композиции Армении и Византии V-VII веков. Ереван, 1989

Моллов, 1940-1942: Моллов, И. Почиствания и проучвания в Плиска през 1930 и 1931 год. Известия на Археологическия Институт, 14, 1940-1942

Момчилов, 1986: Момчилов, Д. Карнобатската крепост Маркели. - Исторически преглед, 4, 1986

Момчилов, 1999: Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проходи). Варна, 1999

Морева, 1980: Морева, Р. Средновековният град Стенимахос. - В: Българският средновековен град. София, 1980

Морева, 1987: Морева, Р. Феодалният замък на Асенова крепост. - В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Морева-Арабова, 1989: Морева-Арабова, Р. Към въпроса за средновековния град Стенимахос. - Известия на Музеите в Южна България, 15, 1989

Морева-Арабова, 1992: Морева-Арабова, Р. Два златни наушника от Археологическия музей – Пловдив. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Мороз, 1992: Мороз, Й. По въпроса за генезиса и предназначението на изображенията на т.н. “уроди”. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Москов, 1988: Москов, М. Именник на българските ханове. Ново тълкуване. София, 1988

Мутафов, Койчев, Азманов, 1995-1997: Мутафов, В., А. Койчев, Б. Азманов. Колективна находка от Поморие с билонови скифати от XII в., свързана с монетосеченето на цар Теодор-Петър. – Нумизматика и сфрагистика, IV, 1995-1997

Мутафчиев, 1915: Мутафчиев, П. Кръстовидната църква в с. Клисекьой. – Известия на Българското археологическо дружество, V, 1915

Мутафчиев, 1932а: Мутафчиев, П. Търново и Стринава. - Училищен преглед, 31, 1932

Мутафчиев, 1932б: Мутафчиев, П. Българи и румънци в историята на дунавските страни. София, 1932

Мутафчиев, 1932в: Мутафчиев, П. Към въпроса за българо-румънските отношения в средните векове. - Отпечатък от: Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет - книга XXVIII. 5, 1932

Мутафчиев, 1973а: Мутафчиев, П. Владетелите на Просек. - В: Избрани съчинения. Т. I., София, 1973

Мутафчиев, 1973б: Мутафчиев, П. Съдбините на средновековния Дръстър. - В.:Избрани съчинения. Т. 2, София, 1973

Мутафчиев, 1973в: Мутафчиев, П. Произходът на Асеневци. - В.: Избрани съчинения. Т. 2, София, 1973

Мутафчиев, 1986: Мутафчиев, П. История на българския народ. София, 1986

Мутафчиев, 1992: Мутафчиев, П. Книга за българите. София, 1992

Мушмов, 1924 (1987): Мушмов, Н. Монетите и печатите на българските царе. София, 1924 (1987)

Муцопулос, 2007: Муцопулос, Н. Базиликата “Св. Ахилий” в Преспа. Един исторически паметник-светиня. Пловдив, 2007
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.