Н
Петък, 19 Март 2010 13:51
Нахапетян, Шамрай, 1990: Нахапетян, В., А. Шамрай. Митологичен сюжет върху раннобългарско изделие от Подонието. – Археология, 2, 1990

Недев, 1967: Недев, Ст. По въпроса за средновековната крепост на град Варна. - Военно-исторически сборник, 1967, 1

Недев, 1985: Недев, Ст. Още веднъж за някои военни събития през нашето средновековие. Известия – Институт за военна история – ГЩ. Т. 40, 1985

Недков, 1960: Недков, Б. България и съседните и земи през XII в. според “Географията” на Идриси. София, 1960

Нешева, 1979: Нешева, В. Средновековен некропол във Вътрешния град на Преслав. - Археология, 1979, 2

Нешева, 1987: Нешева, В. Феодалният замък и отбранителната система на Мелник през XIII-XIV в. В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Нешева, 1992: Нешева, В. Изображения на владетели от Първото българско царство. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Ников, 1930: Ников, П. Съдбата на северозападните български земи през средните векове. - Българска Историческа Библиотека, III, 1930, 1

Николова, Б. 1995: Николова, Б. Ранното християнство в България преди покръстването. Теории и реалност. – 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995

Николова, Я. 1968: Николова, Я. Средновековна кухненска керамика от южната порта в Преслав. - Трудове на Висшия Педагогически Институт “Братя Кирил и Методий”. Велико Търново, Година 67-68, 1, Том 5, 1968

Николова, Я. 1978: Николова, Я. Разкопки на Килифаревския манастир (1974-1975). - Археология, 1978, 1

Николова, Я. 1980: Николова, Я. Археологически проучвания на Килифаревския манастир. - В: Търновска книжовна школа. Т. II. С., 1980

Николова, Я. 1982: Николова, Я. По някои проблеми на материалната култура на средновековна България (края на XII-XIV в.), Велико Търново, 1982

Николова, Я. 1985а: Николова, Я. Църквата “Св. Димитър” във Велико Търново. - Археология, 1985, 1

Николова, Я. 1985б: Николова, Я. Църквата “Св. Димитър” и въстанието от 1185 г. - В: Културата на средновековния Търнов. София, 1985

Николова, Я. 1986: Николова, Я. Градоустройство и архитектура. - В: История на Велико Търново. София, 1986

Николова, Я. 1987: Николова, Я. Църковното строителство в Търново при първите Асеневци. - В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади 6. Българските земи в древността. България през средновековието. София, 1987

Нинов, 1991: Нинов, Л. Животински кости от ранни комплекси в района на Плиска. - В: Проблеми на прабългарската история и култура. 2, София, 1991
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.