О
Петък, 19 Март 2010 13:52
Оболенски, 2001: Оболенски, Д. Византийската общност Източна Европа 500 - 1453. София, 2001

Овчаров, Д. 1974: Овчаров, Д. Ранновизантийското крепостно строителство по нашите земи (V-VII). - Известия на Българското Историческо Дружество, 29, 1974

Овчаров, Д. 1975: Овчаров, Д. Нови данни за укрепителната система на Преслав. - В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Овчаров, Д. 1977: Овчаров, Д. За прабългарските амулети. – Музеи и паметници на културата, 1, 1977

Овчаров, Д. 1978а: Овчаров, Д. Култът към слънцето и езическите религиозни представи на българите. – Векове, 1, 1978

Овчаров, Д. 1978б: Овчаров, Д. По въпроса за Шуменската плочка. – Музеи и паметници на културата, 2, 1978

Овчаров, Д. 1979: Овчаров, Д. Към въпроса за укрепителната дейност на българската държава по Долни Дунав през IX-X в. - Военно-исторически сборник, 1979, 2

Овчаров, Д. 1980а: Овчаров, Д. Крепостно строителство по българските земи. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980, 4

Овчаров, Д. 1980б: Овчаров, Д. Към въпроса за реконструкцията на религиозно-митологичния комплекс на прабългарите. – Проблеми на културата, 1980, 1

Овчаров, Д. 1982а: Овчаров, Д. Български средновековни рисунки-графити. София, 1982

Овчаров, Д. 1982б: Овчаров, Д. Византийски и български крепости V-X в. София, 1982

Овчаров, Д. 1983а: Овчаров, Д. Прабългарските капища – произход и предназначение. – Векове, 1983, 2

Овчаров, Д. 1983б: Овчаров, Д. Континуитет и приемственост в ранносредновековната българска култура (към постановката на въпроса). - Археология, 1983, 3

Овчаров, Д. 1983г: Овчаров, Д. Нови данни за присъствието на българите в Източна Македония (VII-X в.). – Родопски сборник, V, 1983

Овчаров, Д. 1984: Овчаров, Д. За смисъла и значението на един вид ранносредновековни амулети. – В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984

Овчаров, Д. 1985: Овчаров, Д. Разкопки и проучвания на източната стена на Външния град на Преслав (1970-1076 г.) - Плиска-Преслав, 4, 1985

Овчаров, Д. 1986: Овчаров, Д. Прабългарски култов паметник от Балчик. - Археология, 1986, 2

Овчаров, Д. 1987а: Овчаров, Д. Българският средновековен град и феодален замък (13-14 в.) - В: Средновековният замък в българските земи XII-XIV век. Сопот, 1987

Овчаров, Д. 1987б: Овчаров, Д. Културният герой от българският епос и Тангра. – В: Годишник на Софийския университет – Научен център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Т. 1, 1987

Овчаров, Д. 1988: Овчаров, Д. Международна комплексна експедиция в Балчик. - Музеи и паметници на културата, 1988, 2

Овчаров, Д. 1992: Овчаров, Д. За същността на езическия култов център Мадара. – Мадара, 3, 1992

Овчаров, Д. 1992: Овчаров, Д. Към въпроса за укрепителната система на Велики Преслав. – Приноси към българската археология. I, 1992
Овчаров, Д. 1993: Овчаров, Д. Сакрализацията на сексуалното в старобългарската култура. – Годишник на Националния археологически музей, IX, 1993

Овчаров, Д. 1996: Овчаров, Д. Прабългарското светилище при с. Горталово, Плевенско. –Годишник на департамент “Археология”, Т. II-III, 1996

Овчаров, Д. 1997: Овчаров, Д. Прабългарската религия.Произход и същност. София, 1997

Овчаров, Д. 1999: Овчаров, Д. Marko Popović. Tvrdava Ras. Beograd (Рецензия) 1999

Овчаров, Д. 2000а: Овчаров, Д. Произход и предназначение на един рядък архитектурен план от Средновековието. – Археология, 2000, XLI, 1-2

Овчаров, Д. 2000б: Овчаров, Д. Нови наблюдения върху прабългарското шаманство. – Археология, 3-4, 2000

Овчаров, Д. 2001а: Овчаров, Д. От езичество към християнство: Българската държава между два свята. – Християнската идея в историята и културата на Европа. Материали от VIII лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос. Варна, 24-25 юни 2000 г. София, 2001

Овчаров, Д. 2001б: Овчаров, Д. Укреплението до църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. - Археология, 1-2, 2001

Овчаров, Д. 2001в: Овчаров, Д. Още за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка” във Велики Преслав. – Археология, 1-2, 2001

Овчаров, Д. 2005: Овчаров, Д. За мястото на гроба на хан Омуртаг – догадки и хипотези. – Хелис, IV. София, 2005

Овчаров, Н. 1992: Овчаров, Н. Монограми на цар Михаил Шишман или знаци в погребалния обряд? - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Овчаров, Н. 1995: Овчаров, Н. Град и замък на Балканите (XII-XIV в.) - въпроси на типологията и терминологията. - Векове, 1995, 1

Овчаров, Н. 1996а: Овчаров, Н. Надписите за строеж на градове (градь зидатн) в старобългарската кирилска епиграфика. Археология, 1996, 2-3

Овчаров, Н. 1996б: Овчаров, Н. История и археология на Вардарска Македония през XIV в. София, 1996

Овчаров, Н. 1996в: Овчаров, Н. Средновековният надпис от с. Горно Новково, Търговищко. – Археология, 1, 1996

Овчаров, Н. 2000а: Овчаров, Н. Средновековните надписи и рисунки-графити в Търновската църква “Св. Св. Петър и Павел”. – Археология, 3-4, 2000

Овчаров, Н. 2000б: Овчаров, Н. Рицарски хералдични украси от XIII-XV в. – Археология, 1-2, 2000

Овчаров, Т. 1992: Овчаров, Т. Средновековни женски накити от Търновград (края на XII-XIV в.). - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Овчаров, Аладжов, Овчаров, 1991: Овчаров, Д., Аладжов, Ж., Овчаров, Н. Големият царски дворец във Велики Преслав. Т. I. Преславската патриаршия през X в. София, 1991

Овчаров, Овчаров, 1999: Овчаров, Д., Н. Овчаров. Аспекти на генезиса на ранносредновековната българска църковна архитектура и монументална декорация. – В: Източното православие в европейската култура. Материали от Международната научна среща, посветена на 1100-годишнината от началото на Златния век на българската култура. Варна 2-3 юли 1993. София, 1999

Овчаров, Хаджиева, 1992: Овчаров, Н., Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали - център на епископията Ахридос XI-XIV в. София, 1992 - Разкопки и Проучвания 24

Огненова, 1949: Огненова, Л. Рисунки на конници върху Вътрешната крепост на Преслав. – Разкопки и проучвания, IV, 1949

Орачев, 1982: Орачев, А. Морското бойно майсторство на славяни и прабългари (края на VI - началото на IX в.). - Старобългаристика, 1982, 2

Острогорски, 1998: Острогорски, Г. История на Византийската държава. София, 1998

Отговори 866 г.: Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите, 13 ноември 866 г.
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.