П
Петък, 19 Март 2010 13:53
Павлов, 1986: Павлов, П. За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през XI-XII в. - Добруджа, 3, 1986

Павлов, 1992а: Павлов, П. Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед на историята на Добруджа през XI-XIII в. - Добруджа, 9, 1992

Павлов, 1992б: Павлов, Пл. Средновековна България и куманите (1186-1241). - Трудове на Великотърновския Университет “Св. св. Кирил и Методий”, 27, кн. 3, 1992

Павлов, 1994: Павлов, П. Бележки за някои събития от XII-XIII в. с оглед поречието на Янтра, крепостта Ряховец и средновековната столица Търново. - В: Сборник Ряховец. Велико Търново, 1994

Павлов, 1999: Павлов, П. Залезът на Първото българско царство. София, 1999

Павлов, 2000: Павлов, П. Бунтари и авантюристи в средновековна България. Велико Търново 2000

Памятники …, 1980: Памятники литературы древней Руси XII в. (XIII в.). Т. 2, 3. Москва, 1980, 1981

Парушев, 1990: Парушев, В. Средновековни монети от Калиакра. - Известия на Народния Музей - Варна, 26 (41), 1990

Парушев, 1993: Парушев, В. Непубликувани средновековни монети от Южна Добруджа (VIII-XIV в.). - Добруджа, 10, 1993

Патриарх Евтимий, 1990: Патриарх Евтимий. Съчинения. София, 1990

Пенчев, 1984: Пенчев, Вл. Бележки към някои български средновековни монетосечения. - Нумизматика, 1984, 1

Пенчев, 1990: Пенчев, В. Две колективни монетни находки от XI в., намерени при археологическите разкопки на средновековния Дръстър. - Нумизматика, XXIV, 1990, 3

Перхавко, 1994: Перхавко, В. Где же находился дунайский град Переяславец. - Byzantinoslavica, LV, 1994, 2

Петров, 1957: Петров, П. Към въпроса за освобождаването на  Видинско, Белградска и Браничевска област от византийско иго и присъединяването им към Втората българска държава. - Исторически преглед, 1957, 2

Петров, 1964: Петров, П. За годината на налагане християнството в България. – Известия на института за история. Т. 14-15, 1964

Петров, 1968: Петров, П. Въстанието на Ивайло. София, 1968

Петров, 1976: Петров, П. Средновековна Вратица. - В: История на град Враца. София, 1976

Петров, 1980: Петров, П. Някои проблеми на средновековния български град. - В: Средновековният български град. София, 1980

Петров, 1981а: Петров, П. Образуване на Българската държава. София, 1981

Петров, 1981б: Петров, П. Владетел и власт във Втората българска държава. - България 1300. Институции и държавна традиция, I, София, 1981

Петров, 1982: Петров, П. Търново в живота на Втората българска държава. - В: Сборник: Велико Търново през вековете, София, 1982

Петров, 1985: Петров, П. Възстановяване на българската държава 1185-1197. София, 1985

Петров, 1986: Петров, П. Търново в политическата история на България (1185-1193 г.) - В: История на Велико Търново. София, 1986

Петров, Попов, Алексиев, 1986: Петров, П., Ат. Попов, Й. Алексиев. История на Велико Търново. София, 1986

Петрова, М. 1981: Петрова, М. Средновековната надвратна кула на Провадийската крепост. - Известия на Народния музей - Варна, XVII, 1981

Петрова, П. 1990: Петрова, П. За произхода и значението на знака “ипсилон” и неговите дофонетични варианти. – Старобългаристика, 2, 1990

Петрова, П. 1991: Петрова, П. Още една хипотеза за семантиката на ипсилона с две хасти и неговите разновидности. – Годишник на музеите от Северна България, XVII, 1991

Петрова, П. 1992а: Петрова, П. Към въпроса за историко-археологическата топография на Плиска по данни на аерометода. - Плиска-Преслав, 5, 1992

Петрова, П. 1992б: Петрова, П. Към въпроса за седмолъчната розета от Плиска. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Петрова, П. 2000: Петрова, П. Ретроспекция на проучванията от север на каменната крепост в Плиска. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Петрунова, 1992: Петрунова, Б. Късносредновековен некропол в Калугерица. - В: Приноси към българската археология. I. София, 1992

Писарев, 1975: Писарев, Ат Нови данни за градоустройството на хълма Царевец. - Векове, 5, 1975

Писарев, 1976: Писарев, Ат. Оловна ампула от хълма “Царевец” във Велико Търново. - Археология, 1976, 1

Писарев, 1978: Писарев, Ат. За монетната циркулация в Средновековния Търновград. - Нумизматика, 1978 (XII), 3

Писарев, 1992а: Писарев, Ат. Археологическо проучване на обект 12 - С на хълма Царевец във Велико Търново (предварително проучване). - Известия на Историческия Музей - Велико Търново, VII, 1992

Писарев, 1992б: Писарев, Ат. Градоустройството при Главния вход на хълма Царевец във Велико Търново. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Писарева, 1992: Писарева, В. Култът към Богородица в сакралната защита на средновековния град. – Приноси към българската археология. I, 1992

Плетнева, 1981: Плетнева, Св. Кочевники восточноевропейских степей XXIII вв. Печенеги, торки, половцы. - В: Степи Евразии в поху средневековья. Археология СССР. Т., , Москва, 1981

Плетнева, 1992: Плетнева, Св. Стратиграфические исследования Плиски (работы Советского отряда 1977-1980 г.) - Плиска-Преслав, 5, 1992

Полевой, 1973: Полевой, В. Искусство Греции. Средние века. Москва, 1973

Полывянный, 1987: Полывянный, Д. Город в политической мысли средновековой Болгарии. - В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади 6. Българските земи в древността. България през средновековието. София, 1987

Поливянни, 1989: Поливянни, Д. Средновековният български град през XIII- XIV век. Очерци. София, 1989

Попконстантинов, 1992а: Попконстантинов, К. Въпроси около гроба и надписа на чъргубила Мостич. – Плиска-Преслав, 5. Шумен, 1992

Попконстантинов, 1992б: Попконстантинов, К. За два паметника от IX-X в. с псалтирни текстове от Равна.– Приноси към българската археология. I, 1992

Попконстантинов, 2005: Попконстантинов, К. Още веднъж за т. н. мартириум в Плиска. - В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. Велико Търново, 2005

Попов, Ат. 1972: Попов, Ат. Старопланинската укрепителна система за защита на средновековния Търновград. - Известия на Окръжния Музей - Велико Търново, 5, 1972

Попов, Ат. 1975: Попов, Ат. Военноотбранителни особенности на крепостната система на Царевец. - Военноисторически  сборник, 1975, кн. 4

Попов, Ат. 1976: Попов, Ат. Епитети и определения към името на средновековната столица Търновград. - Годишник на Музеите е Североизточна България, II, 1976

Попов, Ат. 1978: Попов, Ат. “Новият град” в средновековната столица Търново. - Векове, 1978, 2

Попов, Ат. 1979:  Попов, Ат. Крепостната система на средновековната столица Търновград. - Военноисторически сборник, 1979, 4

Попов, Ат. 1980: Попов, Ат. Търновската “Велика Лавра”. - Известия на Българското историческо дружество. XXXIII, 1980

Попов, Ат. 1982: Попов, Ат. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982

Попов, Ат. 1983: Попов, Ат. Патриаршеският комплекс на Царевец през XII-XIV в. Царевград Търнов Т. III, София, 1980 (рецензия) - Векове, 1983, 1

Попов, Ат. 1985а: Попов, Ат. Асеновци и “Новият град” в Търново. - Векове, 4, 1985

Попов, Ат. 1985б: Попов. Ат. Иван-Асеневият манастир “Великата лавра” в Търнов В: Културата на средновековния Търнов. София, 1985

Попов, Ат. 1987: Попов, Ат. Манастирът “Великата лавра” в Търново и Асеневци. В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади 6. Българските земи в древността. България през средновековието. София, 1987

Попов, Хр. 1901: Попов, Хр. Евтимий, последен търновски и трапезицки патриарх (1375-1394 г.). (По случай 500-годишнината от смъртта му (1402-1902 г.)). Пловдив, 1901

Поповић, 1982: Поповић, М. Београдска тврдава. Београд, 1982

Поповић, 1992: Поповић, Д. Српски владарски гроб у средњем веку. Београд, 1992

Поповић, 1997: Поповић, М. Земљано-палисадне фортификациjе у српско-византиjском сукобима краjем 11. века. – Зборник Радова Византолошког института, XXXVI, 1997

Поповић, Иванишевић, 1988:  Поповић, М., В. Иванишевић Град Браничево у средњем веку. - Старинар, XXXIX, 1988

Попруженко, 1899: Попруженко, П. Синодик царя Борила. Одесса, 1899

Примов, 1965: Примов, Б. Създаването на Втората българска държава и участието на власите. - В: Българо-румънски връзки и отношения през вековете. Изследвания (XII-XIX в.). София, 1965

Протич, 1926-1927: Протич, А. Сасанидската художествена традиция у прабългарите. - Известия на Българския Археологически институт. IV, 1926-1927

Пугаченкова, 1958: Пугаченкова, Г. Пути развития архитектуры южного Туркменистана поры робовладения и феодализма. Москва, 1958

Пугаченкова, 1973: Пугаченкова, Г. Новые данные о художественной культуре Бактрии. – В: Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973

Пугаченкова, 1979: Пугаченкова, Г. Искусство Бактрии эпохи Кушан. Москва, 1979
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.