Р
Петък, 19 Март 2010 13:54
Рабинович, 2000: Рабинович, Р. Искушение “волошским орехом” или балканские волохи и руские волхвьи. - Studia plus, 2000, 5

Радушев, Жеков, 1999: Радушев, А., Г. Жеков. Каталог на българските средновековни монети. IX-XV в. София, 1999

Раппопорт, 1965: Раппопорт, П. Древние руские крепости. Москва, 1965

Раппопорт, 1994: Раппопорт, П. Строительное производство Древней Руси X- XIII вв. Санкт - Петербург, 1994

Расовский, 1939: Расовский, Д. Роль половцев в войнах Асеней с Византийской и Латинской империями в 1186-1207 гг. - Списание на БАН, 58, 1939

Расовский, 1940: Расовский, Д. Русь, черные клобуки и половци в XII в. - Известия на Българското Историческо Дружество, XVI-XVIII. Сборник в памет на проф. Петър Ников. София, 1940

Рашев, 1972: Рашев, Р. Прабългарски ли са каменните баби от Ендже. – Музеи и паметници на културата, 1, 1972

Рашев, 1973: Рашев, Р. Прабългарски култов паметник от Мадара. – Археология, 1973, 2

Рашев, 1976: Рашев, Р. Модел на юрта от Девня. – Археология, 1, 1976

Рашев, 1978: Рашев, Р. За тибетските успоредици на Мадарския конник. –Археология, 3, 1978

Рашев, 1979а: Рашев, Р. Аспаруховият вал при Варна (към историята на града през ранното средновековие). - Известия на Народния музей - Варна, XV (XXX), 1979

Рашев, 1979б: Рашев, Р. Плиска - разкопки, проблеми, задачи. - Векове, 1979, 1

Рашев, 1979в: Рашев, Р. Валовете в Добруджа (към въпроса за хронологията и предназначението им). - Археология, 1979, 1

Рашев, 1981: Рашев, Р. Средновековна Мадара. – В: Ехо от конника. Литературно-публицистичен алманах. София, 1981

Рашев, 1982а: Рашев, Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав (VII-XI в.), Варна, 1982

Рашев, 1982б: Рашев, Р. Първото българско царство и морето.В: Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982
Рашев, 1982в: Рашев, Р. Ускорено развитие на старобългарската култура. – В: Първи международен конгрес по българистика. Доклади. Симпозиум славяни и прабългари. София, 1982

Рашев, 1983: Рашев, Р. Късни номади в Плисковското поле. - Преслав, 3, 1983

Рашев, 1984а: Рашев, Р. За езическия лицев образ (по повод някои коланни украси). – В: Сборник в памет на проф. Ст. Ваклинов. София, 1984

Рашев, 1984б: Рашев, Р. Конникът в старобългарското изкуство. – Археология, 2-3, 1984

Рашев, 1984в: Рашев, Р. Нови данни за сграда № 32 в Плиска. – Музеи и паметници на културата, XXIV, 2, 1984

Рашев, 1985а: Рашев, Р. Земленото укрепление на Плиска. - Плиска-Преслав, 4, 1985

Рашев, 1985б: Рашев, Р. Плиска. Пътеводител. С., 1985

Рашев, 1985в: Рашев, Р. Проучвания на външната крепостна стена на Преслав. - Плиска-Преслав, 4, 1985

Рашев, 1987а: Рашев, Р. О генезисе болгарского средновековного города. - Труды V-ого международного конгресса славянской археологии. Т. I. Вып. 2б.  Секция II. Киев, 1987

Рашев, 1987б: Рашев, Р. Дунавска България и Централна Азия. – Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. София, 1987

Рашев, 1988: Рашев, Р. Средновековният път Плиска-Дръстър и крепостта Динея. - В: Дуросторум-Дръстър-Силистра. Силистра, 1988

Рашев, 1990: Рашев, Р. Към топографията на Плиска и Преслав. - Векове, 1990, 5

Рашев, 1991: Рашев, Р. Езически култов паметник при Златна нива. – Проблеми на прабългарската история и култура. 2, София, 1991

Рашев, 1992а: Рашев, Р. Средновековните постройки северно от скалния релеф в Мадара. – Мадара, III, 1992

Рашев, 1992б: Рашев, Р. За местоположението на крепостите Тича и Козяк. - Военно-исторически сборник, 1992, 2-3

Рашев, 1992в: Рашев, Р. За хронологията и произхода на знака “ипсилон с две хасти”. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Рашев, 1992г: Рашев, Р. Девташларите – мегалитни паметници на българската езическа култура. – Плиска – Преслав, 5. Шумен, 1992

Рашев, 1993а: Рашев, Р. Към топографията на Преслав през X в. - Преслав, 4, 1993

Рашев, 1993б: Рашев, Р. За произходът на прабългарите. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

Рашев, 1994: Рашев, Р. Аул и град в България през VIII - IX в. - Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов. София, 1994

Рашев, 1995: Рашев, Р. Плисковският аул. - Плиска-Преслав, 7, 1995

Рашев, 1997: Рашев, Р. Появата на средновековни селища във високите части на източна Стара планина. - В: Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. I, Шумен, 1997

Рашев, 2000: Рашев, Р. Прабългарите през V-VII век. Велико Търново, 2000

Рашев, 2005: Рашев, Р. “Лей линии” и центричност в Първото българско царство. – Археология, 2005, 1-4

Рашев, 2007: Рашев, Р. Ранносредновековен могилен комплекс при Кабиюк. – Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007

Рашев, Дочева 1989: Рашев, Р., В. Дочева. Юртообразна постройка в Плиска. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. 1. София, 1989

Рашев, Станилов, 1987: Рашев, Р., С. Станилов, Старобългарско укрепено селище при с. Хума, Разградски окръг. София, 1987

Рашенов, 1932-1934: Рашенов, А. Възстановяване на Търновската крепост Царевец в гр. В. Търново. - Годишник на Народния Музей, София, 6, 1932/1934

Рашенов, 1937: Рашенов, Ал. Крепостта при Мезек. - Известия на Българския Археологическия Институт, 11, 1937

Рашенов, 2006: Рашенов, Ал. Месемврийски църкви. Несебър, 2006

Робер де Клари, 1986: Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Москва, 1986

Робов, 1987: Робов, М. Допълнителна укрепителна система на средновековния град Търново. В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади 6. Българските земи в древността. България през средновековието. , 1987

Робов, 1993: Робов, М. Квартала в западното подножие на хълма “Момина крепост” във Велико Търново в светлината на новите археологически проучвания. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993

Робов, 1994: Робов, М. Новите проучвания в западното подножие на хълма Момина крепост във Велико Търново. – Известия на Историческия музей – Велико Търново, IX, 1994
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.