С
Петък, 19 Март 2010 13:55
Савва, 1901: Савва, В. Московскiе цари и византiйскiе василевсы. Къ вопросу о влiянiй Византiи на образиванiе идеи царской власти московскихъ государей. Харьковъ, 1901

Симеонов, 1977: Симеонов, Б. Прабългарските имена в Шуменско. –Български език, 6, 1977

Симеонов, 1979: Симеонов, Б. Мадара (Още едно селищно име от прабългарски произход). – Български език, 6, 1979

Симеонов, 1981: Симеонов, Б. Към въпроса за произхода и значението на прабългарските племенни имена. – Векове, 1, 1981

Скабаланович, 1884: Скабаланович, Н. Византiйское государство и церковь в XI веке. От смерти Василия II Болгаробойцы до воцаренья Алексия I Комнина. Санкт Петербург, 1884

Славчев, 1985: Славчев, П. Жилищен квартал по западния склон на Царевец. - В: Културата на средновековния Търнов. София, 1985

Славчев, Йорданов, 1979: Славчев, П., Йорданов, Ив. Златни медальони на хан Омуртаг (814-831). - Археология, 1979, 2

Смирнов, 1951: Смирнов, А. Волжские булгары. Москва, 1951

Смядовски, 1976: Смядовски, Т. За произхода на преславските ниши. – Археология, 4, 1976

Смядовски, 1981: Смядовски, Т. Крумесис от Мадарската скала и Кормисош от Именника едно и също лице ли са ? – Векове, 3, 1981

Снегаров, 1955-1956: Снегаров, Ив. Християнството в България преди покръстването на княз Бориса (865 г.) – Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”. София, Т. V (XXXI), 5, 1955-1956

Снегаров, 1966: Снегаров, Ив. В коя година се е покръстил българският княз Борис. – Исторически преглед, XXII, 1966, 5

Снегаров, 1995: Снегаров, Ив. История на охридската архиепископия-патриаршия. Т. I. От основаването и да завладяването на Балканския полуостров от турците. София, 1995

Сотиров, 1993: Сотиров, Ив. Средновековният град Карвуна - възникване и местонахождение. - Годишник на Народния Археологически Музей, 9, 1993

Срезневский, 1958: Срезневский, И. Материалы для словаря древнерусского языка, I. Москва, 1958

Станилов, 1976: Станилов, Ст. Проучванията върху етническия състав на населението на Първата българска държава (по археологически данни). - Археология, 18, 2, 1976

Станилов, 1982: Станилов, С. Езически центрове в Първата българска държава. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 2., София, 1982

Станилов, 1984: Станилов, Ст. Селища и аули (Някои въпроси за преселението и усядането на прабългарите на Долния Дунав - VII-VIII в.) - В: Сборник в памет на проф. д-р. Станчо Ваклинов. София, 1984

Станилов, 1985: Станилов, Ст. Старобългарският амулет от Болград. – Археология, 3, 1985

Станилов, 1993: Станилов, Ст. Ажурен медалион от музея на Втората българска държава във Велико Търново. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993

Станилов, 1999: Станилов, Ст. Металните украси за колани и някои проблеми на старобългарската култура. – Археология, 1-2, 1999

Станилов, 2001: Станилов, Ст. Българската археология през последното десетилетие на XX в. Средновековие. - Археология, 2001, 3-4

Станчев, 1952: Станчев, Ст. Църквата до с. Виница. - Известия на Археологически Институт, XVIII, 1952

Станчев, 1955: Станчев, Ст. Разкопки и новооткрити материали в Плиска през 1948 г. - Известия на Археологическия Институт, XX, 1955

Станчев, 1956: Станчев, Ст. Реалиите върху релефа на Мадарския конник. – В: Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа. София, 1956

Станчев, 1959: Станчев, Ст. Църквата в Ботево, Видинско. – Археология, I, 1959, кн. 3-4.

Станчев, 1960: Станчев, Ст. Материали от Дворцовия център в Плиска. - Известия на Археологическия Институт, XXIII, 1960

Станчев, 1961: Станчев, Ст. За периодизацията на Плисковския дворцов център. – В: Изследвания в памет на Карел Шкорпил. София, 1961

Станчев, 1966: Станчев, Ст. Мадара, Плиска, Преслав. София, 1966

Станчев, 1968а: Станчев, Ст. Преславския дворец. Състояние и задачи на проучването му. - Преслав, I, 1968

Станчев, 1968б: Станчев, Ст. Изтокът в старобългарското изкуство от VII до XI век. – Трудове на Висшия Педагогически Институт “Братя Кирил и Методий”, 5, 1968

Станчев, Иванов, 1958: Станчев, Ст., Ст. Иванов. Некрополът при Нови Пазар. София, 1958

Стефанов, 1956: Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956

Стоянов, 1992: Стоянов, Г. Напречна крепостна стена източно от църква “Св. Никола” – етап от крепостното строителство на Мелник XIII-XIV век. - В: Приноси към българската археология. I. София, 1992

Стоянов-Берон, 1886: Стоянов-Берон, В. Археологически и исторически изследования. Търново, 1886

Стоянова, 2000: Стоянова, Хр. Към проучването на източната крепостна стена в Плиска. - Плиска-Преслав, 8, 2000

Стоянова-Серафимова, 1977: Стоянова-Серафимова, Д. Разкопки на крепостта при с. Допно Церово, Благоевградско. - Археология, 12. 3, 1977

Суботић, 1963: Суботић, Г. Архитектура и скулптура средњег века и Приморjу Београд, 1963

Събев, 2003: Събев, Т.  Самостойна народностна църква в Средновековна България. Велико Търново, 2003
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.