Т
Петък, 19 Март 2010 13:56
Тафраджийска, 1990: Тафраджийска, Цв. Произход на името българи и на неговите носители (по данни от източните извори). - В: Terra Antiqua Balcanica. V. IV, София,1990

Теофилов, 1993: Теофилов, Т. От капище към църква. – Годишник на музеите от Северна България. XIX, 1993

Теофилов, 1995: Теофилов, Т. Нов опит за вникване във същността на прабългарските езически храмове. – В: Сб. 1100 години Велики Преслав, 1. Шумен, 1995

Тиваненко, 1994: Тиваненко, А. Древние светилища Восточной Сибири в эпоху раннего средневековыя. Новосибирск, 1994

Тивчев, 1960: Тивчев, П. За войнишкото население във Византия през XII в. - В: Сборник Марин Дринов. София, 1960

Тихомиров, 1946: Тихомиров, М. Именник болгарских князей. –Вестник древней истории, 3, 1946

Тодорова, 1982: Тодорова, Е. Отношенията на Добротица с генуезците. В: Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982

Тодорова, Ел. 1985: Тодорова, Ел. Към историята на Варна, Несебър и Анхиало (Поморие) през XV в. - Известия на Народния музей - Варна, (21), (36), 1985

Тодорова, Ел. 1987: Тодорова, Ел. Неизвестно френско описание на западния черноморски бряг от 1738 г. - Известия на Народния музей - Варна, (23), (38), 1987

Тодорова, Х. 1989: Тодорова, Х. Архитектура на средновековното селище. – В: Дуранкулак. Т. 1. София, 1989

Токарский, 1961: Токарский, Н. Архитектура Армении IV-XIV вв. Ереван, 1961

Толстов, 1948: Толстов, С.  Древний Хорезм. Москва,1948

Толстов, 1962: Толстов, С. По древним дельтам Окса и Яксарта. Москва, 1962

Томоски, 1975: Томоски, Т. Скопската област од IX до XIV век. - В: Споменици за средновековната и поновата историjа на Македониjа. Т. 1, Скопjе, 1975

Топтанов, 1984: Топтанов, Д. Карвуна и Карвунския край по време на Ранновизантийската империя (V-VI в.) и Първото българско царство (VII-XI в.). - В: Каварна от древността до Освобождението. София, 1984

Топтанов, 1992: Топтанов, Д. Оловна ампула от крепостта “Красен” край Панагюрище. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Торбатов, 1999: Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III - VII в.). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор. София, 1999

Торбатов, 2000: Торбатов, С. Функционално и типологическо съдържание на късноантичната фортификационна терминология. - Археологически вести, 1, 2000, приложение 3

Тотев, К. 1982: Тотев, К. Новооткрит печат на Георги Глава от Царевец. - Нумизматика, 1982 (XVI), 4

Тотев, К. 1985: Тотев, К. Печат на севаст Георги Глава. - В: Царствуващият град Търнов. София, 1985

Тотев, К. 1992: Тотев, К. Костен гребен с релефни изображения от Силистра. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Тотев, К. 1993: Тотев, К. За три византийски емайла от Търновград. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993

Тотев, К. 1994: Тотев, К. Сребърен обков от старите разкопки на Трапезица. – Известия на Историческия музей – Велико Търново, IX, 1994

Тотев, К. 2001: Тотев, К. Царската църква “Св. Св. 40 Мъченици” и манастирът Великата Лавра в Търновград. (Резултати от последните археологически разкопки). – Археология, 1-2, 2001

Тотев, Т. 1973: Тотев, Т. Северната порта на Външния град в Преслав и някои наблюдения за градската крепостна стена покрай Тича (р. Камчия). - Известия на Народния Музей - Варна, IX (XXIV), 1973

Тотев, Т. 1974: Тотев, Т. Тридесет години археологически разкопки в Преслав. - Археология, 1974, 3

Тотев, Т. 1984: Тотев, Т. Кръстовидна църква под основите на Голямата базилика в Плиска (865-866). – В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984

Тотев, Т. 1985: Тотев, Т. За кумани в един надпис от Преслав. - В: Културата на средновековния Търнов. София, 1985

Тотев, Т. 1993: Тотев, Т. Велики Преслав. Пътеводител. Варна, 1993

Тотев, Дерменджиев, 1997: Тотев, К., Е. Дерменджиев. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново. - Известия на Историческия Музей - Велико Търново, XII, 1997

Тотев, Дерменджиев, Тотев, К, Е. Дерменджиев. За датировката на крепостните стени край р. Янтра във Велико Търново. - Известия на Националния исторически музей,

Трофимов, 2003: Трофимов, Ю. Народная монументальная культовая скульптура чувашей и дунайских болгар. Проблемы исторической общности и художественной целости. Чекосары, 2003

Турилов, 1999: Турилов, А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. (Ко вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства). – Старобългаристика (XXIII, 1999, 1)

Тъпкова-Заимова, 1956а: Тъпкова-Заимова, В. Крепости и укрепени градове през Първото българско царство. - Военноисторически сборник, XXV, 1956

Тъпкова-Заимова, 1956б: Тъпкова-Заимова, В. Първоначалното българско селище и въпросът за аулите. - Известия на Института по Българска история, 6, 1956

Тъпкова-Заимова, 1973: Тъпкова-Заимова, В. Византия и населението в крайдунавските земи през XI в. - Векове, 1973, 3

Тъпкова-Заимова, 1976: Тъпкова-Заимова, В. Долни Дунав - гранична зона на Византийския запад. Към историята на северните и североизточните български земи, края на X-XII в. С., 1976

Тъпкова-Заимова, 1980: Тъпкова-Заимова, В. Втора варваризация на дунавските градове (XI-XII в.) - В: Българският средновековен град. София, 1980

Тютюнджиев, Павлов, 1992: Тютюнджиев, Ив.; П. Павлов. Българската държава и османската експанзия 1369 - 1422. Ямбол 1992

Успенский, 1879: Успенский, Ф. Образованiе Втораго Болгарскаго царства. Одесса, 1879

Успенский, 1901: Успенский, Ф. О древностях Тырнова. - Известия Русского Археологического Института в Константинополе, 1901, VII

Успенский, 1905а: Успенский, Ф. Историко-археологическое значение Абобы и ее окрестностей. Разкопки. Наименование древнего поселения. - Известия Руского археологического института в Константинополе, X, 1905

Успенский, 1905б: Успенский, Ф. Надписи староболгарские. - Известия Руского археологического института в Константинополе, X, 1905
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.