Ц
Петък, 19 Март 2010 13:58
Цанев, 1998: Цанев, Ц. Към въпроса за покръстването на българите.  – Преславска книжовна школа, 3. Шумен, 1998

Цанкова-Петкова, 1960: Цанкова-Петкова, Г. Българо-византийските отношения при управлението на Тервел и Кормесий. – В: Изследвания в чест на Марин Дринов. София, 1960

Цанкова-Петкова, 1964: Цанкова-Петкова, Г. За аграрните отношения в средновековна България (XI-XIII в.) София, 1964

Цанкова-Петкова, 1970: Цанкова-Петкова, Г. Българо-гръцки и българо-латински отношения при Калоян и Борил. - Известия на Института по История, 21, 1970

Цанкова-Петкова, 1978: Цанкова-Петкова, Г. България при Асеневци. София, 1978

Цанкова-Петкова, 1980: Цанкова-Петкова, Г. Съдбата на българския град под византийско владичество. - В: Средновековния български град. София, 1980

Цачева, 1988: Цачева, М. Археологически разкопки и проучвания в местността “Калето” при село Дебнево, Община Троян. - В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Книга първа. София, 1988

Цветков, 1981а: Цветков, Б. Средновековни български крепости по долините на Средна Струма и Места. - Музеи и паметници на културата, 21, 1, 1981

Цветков, 1981б: Цветков, Б. Средновековни български крепости по долините на Средна Струма и Места. София,1981

Цветков, 1992: Цветков, Б. Ключката отбранителна линия на цар Самуил от 1014 година – научни постижения, проблеми и нови данни. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Цинцадзе, 1960: Цинцадзе, Я. Българска езическа богиня от XI век според един грузински извор. – Исторически преглед, 2, 1960

Цончев, 1935: Цончев, Д. Водоснабдяването на крепостите (Царевец и Трапезица). София, 1935

Цончев, 1948: Цончев, Д. Кричим през средновековието. - Годишник на Народния Исторически Музей - Пловдив, 1, 1948

Цончев, 1961: Цончев, Д. К изучению особенностей строительство болгарских и византийских крепостей епохи развитого феодализма. - Византийски Временник, 18, 1961

Цончев, Стоилов, 1960: Цончев, Д., С. Стоилов. Асеновата крепост. Пловдив, 1960
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.