Ш
Петък, 19 Март 2010 14:00
Шейлева, 1995: Шейлева, Г. Разкопки на средновековното селище, крепост и некрополи край село Искрица, Гълъбовско през 1989-1994 година (Предварително съобщение). – В: Марица-Изток. Археологически проучвания. Т. 3, Раднево, 1995

Шер, 1976: Шер, Я. Методологические вопросы археологии. - Вопросы философии, 1976, 10

Шер, 1983: Шер, Я. Вступительная статья. - В: Гарден, Ж-К. Теоретическая археология. Москва, 1983

Шкорпил,1890: Шкорпил, К и Х. Черноморското крайбрежие и съседните подбалкански страни в Южна България. – СбНУ, III, 1890

Шкорпил,1892: Шкорпил, К и Х. Североизточна България в географическо и археологическо отношение. – СбНУ, VII, 1892

Шкорпил, 1905а: Шкорпил, К. Географический обзор: Абобской равнини и горы его ее окружающия. Старыя поселения на Абобской равнине. - Известия Русского археологического инстутута в Константинополе, X, 1905

Шкорпил, 1905б: Шкорпил, К. Укрепления в Абобской равнины. - Известия Русского археологического инстутута в Константинополе, X, 1905

Шкорпил, 1905в: Шкорпил, К. Постройки в Абобской укреплении. - Известия Русского археологического инстутута в Константинополе, X, 1905

Шкорпил, 1909: Шкорпил, К. Турските укрепления на Варна. - Известия на Варненското Археологическо Дружество, II, 1909

Шкорпил, 1910а: Шкорпил, К. План на старата българска столица Велико Търново. - Известия на Българското Археологическо Дружество, I, 1910

Шкорпил, 1910б: Шкорпил, К. Преслав. - Известия на Варненското археологическо дружество, III, 1910

Шкорпил,1910: Шкорпил, К и Х. Неизвестно писмо в крайбрежните насипи. – Известия на Варненското археологическо дружество, IV, 1910

Шкорпил, 1914а: Шкорпил, К. Бележки за старата българска столица Преслав. - Известия на Българското Археологическо Дружество, IV, 1914

Шкорпил , 1914б: Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914

Шкорпил, 1927: Шкорпил, К. Паметници от столицата Преслав. - В: 1000 години България 927-1927. Т., I, София, 1930

Шкорпил, 1929: Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преслав и крепостите по нея. - Българска Историческа Библиотека, 1929, 2,

Шкорпил,1932: Шкорпил, К. Мадаро-Могилското плато. – Byzantinoslavica, IV, 1932

Шкорпил, 1940: Шкорпил, К. Укрепления на първата българска държава в Северна Добруджа и Черноморския бряг.  - Известия на Българското Историческо Дружество, XVI-XVIII. - В: Сборник в памет на професор Петър Ников. София, 1940

Шкорпил Х и К. 1898: Шкорпил, Х и К. Могили. Пловдив,1898
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.