Щ
Петък, 19 Март 2010 14:01
Щерева, 1977: Щерева, Ир. Принос към проучването на средновековната керамика в България (XI-XII в.) - Археология, 1977, 3

Щерева, 1987: Щерева, Ир. Към проучването на поселищния живот в югоизточна България през късната античност и ранното средновековие. - В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади 6. Българските земи в древността. България през средновековието. София, 1987

Щерева, 1992а: Щерева, Ир. Материална култура. Керамика. - В: Чангова, Й. Перник. 3. Крепостта Перник VIII-XIV в. София, 1992, (не е отбелязана в съдържанието)

Шерева, 1992б: Щерева, И. Средновековният Сливен. В: – Приноси към българската археология. I, 1992

Щерева, Аладжов, 2000: Щерева, Ир., Ж. Аладжов. Разкопките в Сливен и Карнобат и проблемът за прехода от античността към средновековието. - Годишник на Департамент Археология IV-V, 2000

Щерева, Вачева, Владимирова-Аладжова, 2001: Шерева, Ир., Вачева, Кр., Владимирова-Аладжова, Д. Туида. Т. 1., - Разкопки и проучвания XXVIII, София, 2001

Щерева, Радева, 1993: Щерева, Ир. , М. Радева. Нова средновековна църква с некропол в Сливен. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.