Я
Петък, 19 Март 2010 14:02
Якобсон, 1950: Якобсон, А. Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков. Москва-Ленинград, 1950

Якобсон, 1959: Якобсон, А. Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры. – Материалы и исследования по Археологии СССР, № 63, 1959.

Якобсон, 1983: Якобсон, А. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. Ленинград, 1983

Янков, 1992: Янков, Д. Средновековни модели-матрици от Стара Загора. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992

Янков, 1995: Янков, Д. Къде е бил покръстен княз Борис I (по повод едно писмо на митрополит Методий Кусев). – 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995

Янкулов, 1993: Янкулов, И. По проблема за църковните звънарници в българската средновековна архитектура. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.