ДИНЕЯ
Вторник, 23 Март 2010 11:53

Също както при Малък Преслав, първото и единствено сигурно споменаване на крепостта Динея в писмените извори е на Йоан Скилица който, описвайки похода на патриция Теодоракан и Никифор Скифия в днешна Североизточна България, съобщава името и между превзетите тогава укрепени пунктове (ГИБИ VI 1965, 280. Наред с това,  Динея се свързва и със топонима Зинибули у Идриси (Недков 1960. 140). Също така, освен информацията за това селище в текстовата част на произведението на арабския географ Зинибули е изобразено и върху парижката карта от преписите му, като, за съжаление тази карта не дава по точни указания за локализирането му (Кендерова, Бешевлиев 1990, 71).

Въпреки малкото изходна информация в наративните източници, по въпроса за местоположението на Динея през последните няколко десетилетия са били изказани следните становища: 1. Динея се е намирала  при днешния град Смядово (Недков 1960, 140) и 2. Крепостта е била разположена при с. Войвода, Шуменска област (Бешевлиев 1973, 4), 3. Крепостта Динея е Стана кале при Нови Пазар (Рашев 1988, 121). Въпреки представените по-горе хипотези, локализирането на Динея остава все още задача стояща за решаване пред изследователите, като без съмнение основната причина за това следва да бъде търсена в малкото информация, давана от писмените източници по този въпрос


Библиография:
Бешевлиев, 1973: Бешевлиев, В. Географското минало на Плиска и нейната околнолност. - Известия на Народния Музей - Шумен, VI, 1973
ГИБИ : Гръцки извори за българската история.  Т. VI, С., 1965
Кендерова, Бешевлиев, 1990: Кендерова, С.; Б. Бешевлиев. Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси. Палеогеографско и историко-географско изследване. Част I. София, 1990
Недков, 1960: Недков, Б. България и съседните ù земи през XII в. според “Географията” на Идриси. София, 1960
Рашев, 1988: Рашев, Р. Средновековният път Плиска-Дръстър и крепостта Динея. - В: Дуросторум-Дръстър-Силистра. Силистра, 1988
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.