НОВГРАД
Вторник, 23 Март 2010 13:31
Крепостта Новград е разположена в близост до днешното едноименно село, до брега на р. Янтра, върху хълма Калебаир. Тук понастоящем не са запазени други следи от крепостни съоръжения, освен висок насип, преграждащ източната достъпна страна на крепостта. Счита се, че в този насип се крият останките от крепостната стена на Новград, който вероятно се споменава за пръв път в хрониката на Мехмед Нешри, под името Нукесри, като една от крепостите на цар Иван Шишман. Изказано е становището, че гръцкият произход на последния топоним е указание за издигането на крепостта по време на византийското владичество (Кузев 1981, 155). Всъщност, следва да се отбележи, че селището Нукастуру у Идриси се локализира при днешните градове Кладово или Турну Северин (Кендерова, Бешевлиев 1990, 77). Донякъде в подкрепа на тезата за съществуването на Новград през XI-XII в. се привеждат откритите при крепостта две византийски монети от XII в. (Стефанов 1956, 12), (които могат да се окажат и имитации от XIII в.), за точните обстоятелства и място на тяхното откриване, обаче не могат да се посочат по-точни данни. Същевременно следва да се отбележи, че керамиката от хълма Калебаир се отнася към XIII-XIV в. (Кузев 1981, 155), която, като по-масов материал, а в случая и поради разликата си от тази през XII в., следва да бъде използвана като по-сигурен показател за датирането на крепостта. Така най-вероятно крепостта Новград е съществувала през епохата на Второто Българско царство, охранявайки устието на плавателната най-вероятно тогава в долното си течение река Янтра.

Библиография:
Кендерова, Бешевлиев, 1990: Кендерова, С.; Б. Бешевлиев. Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси. Палеогеографско и историко-географско изследване. София, 1990
Кузев, 1967: Кузев, Ал. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. II Пиргос, Новград, Свищов и Никопол. - Известия на Народния Музей - Варна, 3 (18), 1967
Кузев, 1981: Кузев, А. Средновековни български градове и крепости. Т. I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. Варна 1981
Стефанов, 1956: Стефанов, Ст. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.