Карвуна
Четвъртък, 15 Април 2010 14:24

За пръв път топонимът Карвуна се споменава в съчинението “Разказ на пророк Исай, как беше възвисен от ангел на седмото небе” (т. нар. Българска апокрифна летопис), под формата Карвунска земя, в която са се заселили “третата част от куманите, наречени българи”. Според този писмен паметник тази област се е намирала между Дунава и морето, (по всичко личи в Добруджа) в близост  до “три големи реки” - Затиуса, Ереуса (вер. Днепър и Днестър) и още една неотбелязана по име река (най-вероятно Дунав), или ръкавите на Дунава около делтата му (Бешевлиев 1982, 41). Според продължението на това съчинение изглежда, че тази област се е простирала до Дръстър и “Плюска град”, след построяването на които “Испор цар” заселил “цялата Карвунска земя”, която очевидно преди това е била наричана Сто могили (по името на управлявалия преди него легендарен “стомогилен цар” Слав). Следващото отбелязване на карвунската област, този път като “карвунската хора” срещаме в грамотата на цар Иван Асен II за дубровнишките търговци, издадена след битката при Клокотница през 1230 г.

От гледна точка на наименоването на останалите хори от грамотата - по имената на големите градски средища, явяващи се техни центрове, може да се заключи, че средище на тази област е бил градът Карвуна, по името на когото е била назована околната земя, изглежда още преди написването на “Апокрифната българска летопис” от края на XI - XII в. За пръв път Карвуна е спомената изрично като селище притежаващо пристанище в италианския портулан “Компас за навигация”, придружавал най-старата карта на Черно море от 1296 г, според когото от Галата при Варна до Карбона имало 20 мили. През следващите десетилетия името на Карвуна, под италианската форма Карбона се среща в картите на Пиетро Весконте от 1311 до 1321 г., както и в картографското произведение на Марино Санудо от 1321 г., винаги поставяна между Кастрици (днес Евксиноград) и Калиакра (Кузев 1981, 282). Впоследствие Карвуна е упомената в множество морски карти от XV-XVI в., винаги между Кастрици и  Каварна, обикновенно на 20 морски мили ( 1 пизанска морска миля = 1204 м.) северно от Варна (Сотиров 1993, 176), тоест в района около днешния град Балчик и курорта Албена. Името на Карвуна е записано и в други писмени извори от XIV в. - в грамота на Цариградската патриаршия от 1325 г., според която архиереят на Варна се е наричал “митрополит на Варна и Карвона” (Кузев 1981, 280), а също от Кантакузин, познаващ Балик като “архонт на Карвуна”. Името на този български владетел е свързано с Карвуна и в открития в подножието на крепостта “Михлюз кале” до с. Аксаково, Варненска област вероятно надгробен надпис (Кузев 1961, 78)

До настоящия момент по въпроса за локализирането на Карвуна са изказани три мнения, всяко от които има своите достойнства и слабости. Първото от тях принадлежи на К. Иречек, според когото това селище се е намирало на мястото на дн. гр. Балчик (Иречек 1974, 838). В тази си локализация той се опира на посочените по-горе указания за разстоянието между отделните пристанища в тази част на западния черноморски бряг, които обаче, поради своята очевидна закръгленост, както и поради доста близкото разполагане на няколко средновековни пристанища в тази част на бреговата ивица могат да бъдат тълкувани и по по-друг начин. Тези обстоятелства, както и сходното звучене на имената дават и възможност за изказване на втората хипотеза за местонахождението на Карвуна - при нос Чиракман, над пристанището на гр. Каварна. Проведените там разкопки от екип в състав М. Мирчев, Г. Тончева и Д. Димитров наистина разкриват там останките на селище с голямо икономическо, политическо и културно значение (Vasilev 1981, 334), което, укрепено  през XIV-XV в., според тях представлява  руините на средновековния областен център Карвуна (Мирчев, Тончева, Димитров 1962, 107). Към това становище се присъединява П. Дякону (Diaconu 1993, 303), както и за определен период от време П. Коледаров (Koledarov 1970, 257), който обаче по-късно променя мнението си, считайки, че Карвуна се е намирала при сегашния град Балчик (Коледаров 1989, 12). Обратна еволюция във възгледите си извървява Ел. Тодорова, която, първоначално спирайки вниманието си на Балчик, впоследствие поддържа идеята на Карвуна и Карбона като гръцки и италиански варианти на името Каварна (укрепеното селище на нос Чиракман),. За това тя привежда като пример и сведението на Жан Никола Белен от 1738 г., за “едно село, наричано от турците Каварна, а от гърците Карбона” (Тодорова 1987, 140). Локализацията на Карвуна при Каварна се поддържа и от В. Гюзелев, считащ, че тя е съществувала като укрепен град още от втората половина на IX в. (Гюзелев 1984, 90). Не по-малко привърженици има и тезата на идентифициране на Карвуна с днешния град Балчик. Предложена за пръв път от К. Иречек (Иречек 1974, 838), тази локализация през последвалите десетилетия се защитава от редица изследователи като Х. и К. Шкорпил (Шкорпил, Х и К. 1912, 47), Б. Димитров (Димитров, Б. 1979, 25-26), В. Златарски (Златарски III, 352), П. Мутафчиев (Мутафчиев III 1899, 123), В. Бешевлиев (Бешевлиев 1982, 41), (след известни колебания), Ал. Кузев (Кузев 1981, 282) и Ив. Божилов (Божилов 1990, 12). Характерно за повечето от изброените изследвачи, е тяхното по-силно основаване на данните от средновековните портулани за разстоянията между пристанищата по северозападния черноморски бряг, докато привържениците на първата представена тези се базират предимно от резултатите от разкопките на средновековната Каварна, както и изглежда от близостта на двата топонима. Наред със споменатите две тези през последните години бе представена още една възможност, предложена от Ив. Сотиров, който идентифицира Карвуна с развалините на средновековната крепост, намиращи се върху хълма Калето (Краневско кале), издигащ се южно от село Кранево, Добричка област (Сотиров 1993, 172). Въпросният хълм (надм. вис. около 250 м.) има стръмни склонове, източният от които се спуска към морския бряг, като горната му повърхност с площ около 120 дек. е свързана с Франгенското плато (част от което се явява и хълмът) чрез тесен провлак. Платото е било защитено от всички страни с крепостни стени, изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, с обща дължина над 1000 м. Във вътрешността на крепостта на някои места се забелязват следи от постройки, като в североизточната част на крепостта е било оформено, чрез вал от ломени камъни и пръст и изкопан пред него ров, по-малко укрепление. Според Ив. Сотиров това укрепление може да се тълкува като цитадела (според автора цитадела-замък), (Сотиров 1993, 174).

Следва да се признае, че единствените сигурни данни за локализирането на Карвуна са данните от средновековните портулани, според които Каварна определно следва да бъде изключена от възможните места на локализация. Тази възможност се изключва и от данните от археологическите разкопки на нос Чиракман, сочещи, че тамошното, не особенно значително, селище е било оградено с доста непретенциозна стена едва в средата на XIV в. По всичко личи, че посочената незащитеност на селището през XIII и първата половина на XIV в, когато според писменните извори то е трябвало да бъде център на административна област, изключват тази възможност. По-точно отговаря на разстоянията от портуланите локализирането на Карвуна при Балчик, като обаче липсата на данни за по- значително укрепено селище там през късното българско средновековия не дава възможност за аргументирана защита на това становище, при условие, че и крепостта “Краневско кале” също отговаря доста точно на тези условия. Последната изказана хипотеза за локализирането на Карвуна при тази крепост изглежда на този етап от проучванията доста вероятна въпреки някои “залитания” на нейния автор (тълкуването на ограденото пространство наречено “цитадела” в нея като замък).

 

Библиография:

Бешевлиев, 1982:  Бешевлиев, В. Началото на българската държава според апокрифен летопис от XI в. – В: Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982
Божилов, 1990: Божилов, Ив.  Карвуна - твърдина на средновековна България. - В: Балчик - древност и съвремие. Балчик, 1990
Гюзелев, 1984: Гюзелев, В. Средновековната Карвуна-Каварна (XIV-средата на XV в.) - В: Каварна от древността до Освобождението. София, 1984
Димитров, Б. 1979: Димитров, Б. Българските пристанища в XIII - XIV в. според два средновековни портулана. - Археология, 1, 1979
Златарски, III: Златарски, В. Т. III. Второ българско царство. България при Асеневци (1187-1280). София, 1994
Коледаров, 1989: Коледаров, П. Политическа география на средновековната българска държава., Ч. 2. София, 1989
Сотиров, 1993: Сотиров, Ив. Средновековният град Карвуна - възникване и местонахождение. - Годишник на Народния Археологически Музей, 9, 1993
Тодорова, Ел. 1987: Тодорова, Ел. Неизвестно френско описание на западния черноморски бряг от 1738 г. - Известия на Народния музей - Варна, (23), (38), 1987
Koledarov, 1970: Koledarov, P. West Black sea ports in the late Middle ages (14 th-16 th. centures) listed on nautical charts. Etudes Historiques, V. V, S., 1970
Vasilev, 1981: Vasilev, R. Fortresse medievale au cap Čirakman près de Kavarna. - Byzantinobulgarica, 7, 1981
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.