Тутракан
Четвъртък, 18 Март 2010 10:24

Крепостта е разположена в чертите на града, върху античния кастел Трансмариска, заемащ естествено укрепено двустъпално плато (Змеев 1969, 46). Понастоящем стените на кастела са запазени на височина до 2-3 м., като се предполага, че те, с преустройства, са били използвани и през определени периоди от средновековието. Крепостта Тутракан се споменава за пръв път като “Тарака” между имената на крепостите на цар Иван Шишман, които, според Нешри, Али паша завзел при похода си от 1388 г. До нас е достигнало и едно описание на нейните отбранителнителни съоръжения от 1445 г. направено от командващия обсадата и от тази година бургундски маршал Валеран дьо Ваврен, според когото: “кастелът Турквант, разположен на брега на Дунав, с квадратна форма, се състоеше от четири стени, като на всеки от трите ъгъла имаше по една малка кула, а на четвъртия ъгъл имаше голяма квадратна кула, която беше масивна, висока десет стъпки” (Кузев 1981, 174).

Няма конкретни данни, позволяващи прякото датиране на споменатите съоръжения, както и на периодите на използване на крепостта до XIV в. Конкретна информация за съществуването на живот там дава открития подемен материал, който, за средновековния период се състои от ранносредновековна (VIII-X) и сграфито (XIII-XV) керамика, както и фрагменти от амфори от X - XI в. и от печенежки съдове от XI в. (Змеев 1987, 23-24), оръжия (стрели и др.) и сечива, ранносредновековни коланни украси и накити. Средновековният нумизматичен материал е представен от монети на Лъв VI (886-912), Йоан Цимисхи, анонимен византийски фолис клас Д (1050-1060 г.), лят фолис от дръстърската монетарница, имитация на кл. I (Атанасов 1992а, 19), като следващите открити монети се отнасят към края на XII в. Преполага се, че средновековната крепост е била изградена през периода на византийското владичество срещу нападенията на печенеги, узи и кумани (Кузев 1966, 32-33), възможно дори през X в., като живота в нея е продължил, може би с изключение на XII в. “през цялото средновековие от IX до XV в.” (Атанасов 1995, 285). За по-точното датиране на периодите на използване на крепостта тя следва да бъде предмет на бъдещи изследвания.
Атанасов, 1992а: Атанасов, Г. Поглед към добруджанския дунавски бряг от XI до XV в. Исторически преглед 8-9, 1992
Атанасов, 1995: Атанасов, Г. Тутракан. – В: Материали за картата на средновековнатата Българска държава (територията на днешна Североизточна България).  – Плиска - Преслав, 7, 1995
Змеев, 1969: Змеев, Р. Кастелът Трансмариска. - Археология, 1969, 4
Змеев, 1987: Змеев, Р. Тутракан. София, 1987
Кузев, 1966: Кузев, А. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. I. Тутракан и Русе. - Известия на Народния Музей - Варна, 2, (17), 1966
Кузев, 1981: Кузев, А. Тутракан. - В: Средновековни български градове и крепости. Т. I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. Варна 1981
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.