ГЛАВИНИЦА
Вторник, 23 Март 2010 11:42
Наред с Вичина, Анна Комнина споменава и още едно нелокализирано селище - център на местен владетел – Главиница (ГИБИ VIII 1972, 58). При липсата на каквито и да е данни за неговото локализиране, както и по-късни упоменавания в писмените извори, то не може да бъде идентифицирано с положителност с никоя крепост в областта на Долни Дунав, въпреки становищата на: В. Златарски, поставящ я при Тутракан (Златарски II 1994, 181) – мнение отхвърлено от Ал Кузев (Кузев 1979: 59-60) и П. Дякону – първоначално отъждествил я с крепостта на остров Пъкуюл луй Соаре (Диакону 1961, 501).

Библиография:
ГИБИ : Гръцки извори за българската история. Т. VIII, С., 1972
Диакону, 1961: Диакону, П. Крепость X-XV вв. в Пэкуюл луй Соаре в свете археологических исследваний. - Dacia, V, 1961
Златарски, II, 1994: Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. II. България под византийско владичество (1018 - 1187). София, 1994
Кузев, 1979: Кузев, Ал. Статегическата роля на крепостите по Долния Дунав през IX-XII в. - Известия на Народния Музей - Варна, 15(30), 1979
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.